< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn năm 2017

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Thực hiện Công văn số 1095/SNV-CCVC ngày 03 tháng 09 năm 2013 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc hướng dẫn triển khai thực hiện thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 về chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Trường đề nghị Trưởng các tổ chức thông báo cho các viên chức của đơn vị mình trong thời gian giữ bậc lương nếu đủ điều kiện để nâng lương trước thời hạn theo quy định thì nạp hồ sơ về Hội đồng (qua đ/c Nguyễn Minh Sơn - Phòng Tổ chức - Đối ngoại), Thời gian hoàn thành trước  ngày 15 tháng 11 năm 2017.
Hồ sơ bao gồm:
- Bản photo có công chứng thành tích đạt được;
- Đơn xin nâng lương trước thời hạn (theo mẫu gửi kèm).
 
Xem tin theo ngày: