< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc rà soát, bổ sung quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ giai đoạn 2016-2021

Thực hiện Thông báo số 137-TB/ĐU.CĐSP ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Đảng bộ Trường CĐSP Nghệ An về “nội dung Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Trường (khóa XIII) phiên tháng 12 năm 2017”, Hiệu trưởng thông báo cho các tổ chức thực hiện ra soát lại quy hoạch đi học nâng cao trình độ (bao gồm cả học lý luận chính trị) của các viên chức trong tổ chức mình. Nếu có sự điều chỉnh, bổ sung đề nghị trưởng các tổ chức gửi danh sách viên chức học tập nâng cao trình độ giai đoạn 2016-2021 về phòng Tổ chức - Đối ngoại và gửi qua mail: dungnknc@yahoo.com.
Thời giạn thực hiện: Chậm nhất là hết ngày 29/12/2017, sau thời gian trên nếu các tổ chức không gửi đề xuất thì xem như giữ nguyên quy hoạch cũ.
Các văn bản gửi kèm(đăng trên WebSite):
  1. Quy hoạch đi học cũ ( giai đoạn 2015-2020).
  2. Mẫu danh sách đề nghị điều chỉnh bổ sung quy hoạch đi học.
Lưu ý: Những tổ chức đã gửi đề xuất nhưng chưa được phê duyệt thì đề nghị gửi lại./.
 
Xem tin theo ngày: