< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc rà soát Quy hoạch học tập nâng cao trình độ giai đoạn 2018 - 2021

Thực hiện kế hoạch rà soát bổ sung quy hoạch học tập nâng cao trình độ hàng năm, Hiệu trưởng thông báo cho các tổ chức thuộc trường thực hiện rà soát lại quy hoạch học tập nâng cao trình độ (bao gồm cả học lý luận chính trị) của viên chức trong tổ chức mình.
Nếu có sự điều chỉnh, bổ sung đề nghị Trưởng các tổ chức gửi tờ trình và danh sách viên chức quy hoạch học tập nâng cao trình độ giai đoạn 2018 – 2021 về phòng Tổ chức – Đối ngoại trước ngày 24/12/2018 (Lập danh sách theo mẫu kèm theo hoặc trên website trường). Yêu cầu gửi 01 bản cứng và 01 bản mềm qua email linhchi.cdspna@gmail.com.
Vậy Nhà trường thông báo để các tổ chức được biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: