< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018

Thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An kèm theo Quyết định số 796/QĐ – CĐSP ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;
 Hiệu trưởng đề nghị các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; lớp trưởng các lớp học sinh, sinh viên  tiến hành triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên, học kỳ I, năm học 2017 – 2018 như sau:
1. Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan đến việc theo dõi đánh giá HSSV tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên có thành tích, học sinh, sinh viên vi phạm quy chế; quy định trong học kỳ I năm học 2017 - 2018 gửi về các Khoa trước ngày 31/12/2017 để các khoa có thêm căn cứ  xem xét đánh giá.
2. Các Khoa căn cứ Quyết định số 796/QĐ -  CĐSP ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An chỉ đạo các lớp thực hiện quy trình đánh giá điểm rèn luyện, tổ chức Hội đồng cấp Khoa xét điểm rèn luyện cho sinh viên. Kết quả đánh giá rèn luyện của HSSV tổng hợp toàn khoa có xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 10/01/2018. Riêng các lớp năm thứ nhất chậm nhất ngày 25/01/2018. Các văn bản gửi về phòng Công tác HSSV gồm:
- Bảng tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện của hội đồng khoa có chữ ký của đại diện BCN khoa, Trợ lí tổ chức, kèm theo file gửi vào địa chỉ Email: hiepcthssv@gmail.com
- Sổ theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện
Ghi chú: - Bảng tổng hợp điểm rèn luyện làm trên file Excel phông chữ Times New Roman.
 
3. Phòng Công tác học sinh sinh viên có nhiệm vụ tổng hợp, kiểm tra kết quả đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên toàn trường trình hội đồng nhà trường họp xét.     
          Sau khi được Hội đồng cấp trường thông qua, kết quả điểm rèn luyện được công khai thông báo cho học sinh, sinh viên biết và được cập nhật vào hồ sơ quản lý HSSV vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng HSSV.
 Nhận được thông báo Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, đơn vị  triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.      
 
Xem tin theo ngày: