< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Lần 1 - Kỳ 2 - K57 TC và Kỳ I - K58C TCMN năm học 2017 - 2018 hệ chính quy

Trường CĐSP Nghệ An thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần Lần 1 - Kỳ 2 - K57 TC và Kỳ I - K58C TCMN năm học 2017 - 2018, trung cấp hệ chính quy như  sau:
1. Lịch thi:
   - K57 TC bố trí từ 16/04/2018 đến 22/04/2018
                 - K58C TCMN  bố trí từ 23/04/2018 đến 13/05/2018
                                      (Có lịch cụ thể kèm theo)
2. Đề thi:
- Những học phần chưa có quỹ đề thi, Giảng viên và Trưởng bộ môn thực hiện theo Điểm 1 Điều 12 chương 4 Quy chế đánh giá cho điểm và tổ chức thi kết thúc học phần ban hành kèm theo quyết định số 613/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2017 (Gọi tắt Quy chế 613). Trưởng khoa (Bộ môn) tổng hợp kiểm tra, hoàn thành đề cùng biên bản nạp đề, nạp về lãnh đạo trường qua phó Trưởng phòng ĐT-NCKH chậm nhất vào ngày 09/4/2018 đối với K57 TC và ngày 15/4/2018 đối với K58C TCMN.
- Đối với các Học phần đã có Quỹ đề, Ban thư ký thực hiện theo Điểm 2 Điều 12 chương 4, Quy chế 613/QĐ-CĐSP Nghệ An.
3. Chuẩn bị các điều kiện dự thi:
 Các đơn vị thu bảng điểm Trung bình kiểm tra, Điểm đánh giá bộ phận của giảng viên, hoàn thành biên bản xét điều kiện dự thi học phần (theo mẫu). Lập danh sách Giảng viên được điều động coi, chấm thi học phần, cử người nạp các loại hồ sơ trên về Phòng ĐT-NCKH chậm nhất vào ngày 12/4/2018  đối với K57 và ngày 19/4/2018 đối với K58C TCMN.
4. Chuẩn bị CSVC phục vụ thi:
- Phòng Hành chính - Quản trị  bố trí phòng thi phòng làm việc của Hội đồng thi.
- Trung tâm TV-TB chuẩn bị các phòng máy, sân bãi, các điều kiện phương tiện thi thực hành. Khoa GDTC-NT cử người phối hợp các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi các học phần thực hành.
 
LỊCH THI HỌC PHẦN LẦN I, KỲ II, K57 NĂM HỌC 2017 -2018 TRUNG CẤP  HỆ CHÍNH QUY
 
TT Môn Thi Số HT Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi SLSV PT/ bàn
1 Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành 1 K57MN, TH Viết 14h00 Thứ  2 16/04/2018 214 9
2 Đề phòng các bệnh và ĐBAT cho trẻ MN 2 K57MN Viết 14h00 Thứ 3 17/04/2018  189 8
Mỹ thuật và PPDH 3 K57TH 25 1
3 Thể dục và PPDH 2 K57TH Viết 14h00 Thứ 5 19/04/2018 25 1
4 Thể dục và PPGDTC cho trẻ MN2 2 K57MN TH 14h00 Thứ 6  20/04/2018 189 1
Âm nhạc và PPDH 3 K57TH 25
1
 
 
LỊCH THI HỌC PHẦN LẦN I, KỲ I, K58 TCMN  NĂM HỌC 2017 -2018  TRUNG CẤP  HỆ CHÍNH QUY
 
TT Môn Thi Số TC Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi SLSV PT/ bàn
1 GD chính trị 1 3 K58C Mầm non Viết 7h30 Thứ 6
27/04/2018
19 1
2 Tiếng Anh 3 K58C Mầm non Viết 14h30 Thứ 6
27/04/2018
19 1
3 GDQP 1 30T K58C Mầm non Viết 7h30 Thứ 7
05/05/2018
19 1
4 GDTC 1 15T K58C Mầm non Viết 14h30 Thứ 7
05/05/2018
19 1
5 Tâm lý học đại cương 2 K58C Mầm non Viết 7h30 Chủ nhật
06/05/2018
19 1
6 Sự PT thể chất lứa tuổi MN 2 K58C Mầm non Viết 14h30 Chủ nhật
06/05/2018
19 1
7 Sự học và PT tâm lý lứa tuổi MN 1 2 K58C Mầm non Viết 7h30 Thứ 7
11/05/2018
19 1
8 PP cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 2 K58C Mầm non Viết 14h30 Thứ 7
11/05/2018
19 1
9 Toán 2 K58C Mầm non Viết 7h30 Chủ nhật
12/05/2018
19 1
10 Âm nhạc 2 K58C Mầm non TH 14h30 Chủ nhật
12/05/2018
19 1
 
Xem tin theo ngày: