< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Lần 1 Kỳ I năm học 2017 - 2018

                  
      
Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần lần 1, kỳ II, năm học 2017 - 2018 cho sinh viên các lớp K37, 38 và học sinh các lớp K57 Trung cấp hệ chính quy như sau:
 
1. Lịch thi:  (Có lịch cụ thể từng môn thi kèm theo)
 
Thời gian:       - K57 TC bố trí khoảng từ ngày 27/11/2017 đến ngày 17/12/2017
                     - K37, 38 CĐ bố trí khoảng  từ ngày 04/12/2017 đến ngày 24/12/2017
 
2. Đề thi:
- Những học phần chưa có quỹ đề thi, Giảng viên và Trưởng bộ môn thực hiện theo Điểm 1 Điều 12 chương 4 Quy chế đánh giá cho điểm và tổ chức thi kết thúc học phần ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2017 (gọi tắt Quy chế 613). Trưởng khoa tổng hợp kiểm tra, hoàn thành biên bản nạp đề và nạp về lãnh đạo trường qua Phó Trưởng phòng ĐT-NCKH chậm nhất vào ngày 25/11/2017.
- Đối với các Học phần đã có Quỹ đề, Ban thư ký thực hiện theo Điểm 2 Điều 12 chương 4, Quy chế 613/QĐ-CĐSP Nghệ An. 
Lưu ý: Thời gian làm bài thi cho các học phần 1-2 tín chỉ (hệ CĐ) và 1-2 học trình hệ trung cấp có điều chỉnh theo quy định mới là 90 phút.
 
3. Chuẩn b các điều kiện d thi: Các đơn vị thu bảng điểm Trung bình kiểm tra, Điểm đánh giá bộ phận của giảng viên, hoàn thành biên bản xét điều kiện dự thi học phần (theo mẫu). Lập danh sách Giảng viên được điều động coi, chấm thi học phần. Cử người nạp các loại hồ sơ trên về Phòng ĐT-NCKH chậm nhất vào ngày 20/11/2017 đối với hệ Trung cấp, 01/12/2017 đối với hệ Cao đẳng. 
 
4. Chuẩn bị CSVC phục vụ thi:
- Phòng Hành chính - Quản trị  bố trí phòng thi phòng làm việc của Hội đồng thi.
- Trung tâm TV-TB chuẩn bị các phòng máy, sân bãi, các điều kiện phương tiện thi thực hành. Khoa GDTC-NT cử người phối hợp các đơn vị liên quan để chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi các học phần thực hành.
- Khoa THCS cử Giảng viên Tin học cài đặt dữ liệu phục vụ thi các học phần thi TNTM./.
 
 
Xem tin theo ngày: