< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần lần 2 - Kỳ I, K40 CĐ, K59TCMN năm học 2018 - 2019

Kế hoạch thi kết thúc học phần lần 2 - Kỳ I, năm học 2018 - 2019 áp dụng cho SV K40 CĐ và HS K59 TCMN hệ chính quy như sau:
1. Lịch thi:
Lịch thi từ ngày 11/02/2019 đến 17/02/2019  (có lịch cụ thể kèm theo)
2.  Đề thi:
Các học phần đã có quỹ đề, Ban thư ký thực hiện theo Điểm 2 Điều 12 chương 4, quy chế 613/QĐ-CĐSP Nghệ An.
3. Điều động CBCT:
    Các đơn vị được điều động làm nhiệm vụ coi thi lập danh sách nạp về bộ phận Khảo thí - Phòng ĐTNCKH trước mỗi đợt thi 03 ngày.
4. Chuẩn bị CSVC phục vụ thi:
- Phòng HCQT bố trí phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng thi.
- Trung tâm TVTB chuẩn bị các phòng máy, sân bãi, các điều kiện phương tiện thi thực hành.
- Khoa GDTC-NT cử người phối hợp với các tổ chức liên quan chuẩn bị các điều kiện thi các môn thi thuộc chuyên môn của khoa.
- Khoa THCS cử Giảng viên Tin học cài đặt dữ liệu phục vụ thi trắc nghiệm trên máy các học phần thi trắc nghiệm trên máy./.
 
Xem tin theo ngày: