< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tăng cường quản lý viên chức và bổ nhiệm, thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ môn, Phó trưởng Bộ môn

                  
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/20120/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thực hiện Thông báo số 148-TB/ĐU.CĐSP ngày 28/12/2017 của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu suất làm việc của công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định pháp luật, Hiệu trưởng đề nghị trưởng các khoa, phòng, ban, trung tâm phổ biến, quán triệt tới các cá nhân trong tổ chức thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu sau:
1. Về công tác quản lý viên chức
- Quán triệt người lao động thực hiện nghiêm túc Luật Viên chức và các quy định khác của pháp luật đối với viên chức; hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi người lao động. Tăng cường quản lý viên chức, đặc biệt là việc làm thêm ngoài trường của các viên chức, phải theo đúng Luật Viên chức.
- Thực hiện phân công lao động cho các viên chức trong tổ chức mình theo các mẫu gửi kèm (các khoa - Mẫu 01; các phòng, ban, trung tâm - Mẫu 02).
- Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, gắn giảng dạy với thực tế, đề nghị các khoa phối hợp với Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học để bố trí giảng viên đi thực tế tại các trường mầm non, tiểu học, phổ thông; đi kiểm tra thực tập sư phạm 1, thực tập sư phạm 2 (đây là một trong những nhiệm vụ của giảng viên - đăng ký tại Mẫu 03).
- Đối với các giảng viên giảng dạy chưa đủ chuẩn theo quy định đề nghị các khoa cho giảng viên tự đăng ký công việc làm thêm (Mẫu 03) để có thể quy đổi vào giờ chuẩn.
- Tăng cường công tác truyên truyền, quảng bá tuyển sinh theo phương châm tất cả viên chức nhà trường cùng làm tuyển sinh và phải có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh của nhà trường.
2. Về công tác kiện toàn bộ máy các khoa
Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Công văn số 959/SNV-TCCB ngày 15/6/2017 của Sở Nội vụ phúc đáp Trường CĐSP Nghệ An về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;
Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-CĐSP ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch Trưởng Bộ môn, Phó trưởng Bộ môn giai đoạn 2017 – 2022;
Các khoa căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ đối với các chức danh Trưởng Bộ môn, Phó trưởng Bộ môn theo nguyên tắc:
- Các Bộ môn thay đổi tên: thực hiện bổ nhiệm lại;
- Các Bộ môn thay đổi tên và thay đổi chức năng, nhiệm vụ: thực hiện bổ nhiệm lại;
- Các Bộ môn hợp nhất, sáp nhập: thực hiện bổ nhiệm mới;
- Thực hiện thôi giữ chức vụ đối với những viên chức không tiếp tục làm Trưởng Bộ môn, Phó trưởng Bộ môn.
Các mẫu kê khai (download tại Website trường) và đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ nộp gồm: 01 bản cứng cho phòng Tổ chức – Đối ngoại (đ/c Linh Chi) và 01 bản mềm vào E.mail dungnknc@yahoo.com trước ngày 26/01/2018.
Vậy Nhà trường thông báo để các tổ chức được biết và nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: