< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tư vấn kỹ năng sống cho sinh viên năm thứ hai

  Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 – 2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt về việc tổ chức tư vấn kỹ năng sống cho sinh viên năm thứ 2, Ban Giám hiệu thông báo và yêu cầu các tổ  chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
            I. Nội dung, đối tượng, báo cáo viên và thời gian, địa điểm
1.1. Nội dung: Trang bị một số kiến thức về kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hoạt động theo nhóm và kỹ năng tự bảo vệ bản thân (kỹ năng sống nói chung).
1.2. Đối tượng: Sinh viên  năm thứ hai hệ chính quy.
1.3. Báo cáo viên: Mời báo cáo viên Hà Nội.
1.4. Sinh viên có mặt tại Hội trường cơ sở 1 lúc 7 giờ ngày 12/11/2017 (chủ nhật).
II. Tổ chức thực hiện
2.1.  Các  khoa: Ngoại ngữ, Tiểu học và Mầm non
            - Thông báo cho sinh viên năm thứ hai thuộc khoa biết Kế hoạch “Tư vấn kỹ năng sống cho sinh viên năm thứ hai” và quán triệt các em đi đầy đủ, đúng giờ;
            - Cử  trợ lý tổ chức khoa tham gia quản lý sinh viên thuộc khoa đi – về đúng giờ, đảm bảo số lượng và nghiêm túc trong quá trình nghe tư vấn.
2.2.  Phòng CT HSSV: - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện và làm đầu mối điều hành các hoạt động liên quan đến các buổi tư vấn;
            - Cử  cán bộ điều hành, quản lý chung.
2.3.  Phòng HC -  QT: Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1; chuẩn bị loa đài, điện, nước uống (cho báo cáo viên, quản lý lớp học và sinh viên tham gia nghe tư vấn).
2.4. Phòng KH – TC: Tham mưu cho Hiệu trưởng về chế độ cho báo cáo viên  (mời báo cáo viên Hà Nội); cho cán bộ, nhân viên tham gia làm việc ngoài ngoài giờ (thứ 7, CN).
2.5. Trung tâm Thiết bị – Thư viện: Chuẩn bị các thiết bị chiếu và cử người phục vụ các buổi tư vấn.
            Nhận được thông báo, Ban Giám hiệu yêu cầu lãnh đạo các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: