< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP (Đợt 1 năm 2020)

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Căn cứ Công văn số 60/SNV-TCBC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị trong trường Triển khai phổ biến chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014-NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đến toàn thể viên chức trong đơn vị, trong đó đặc biệt lưu ý đến các chế độ được hưởng khi tinh giản biên chế, cụ thể:
  1. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi:
1.1. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế tính đến thời điểm nghỉ nếu đủ từ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với Nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với Nữ  có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm thì được hưởng các chế độ như sau:
- Không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
- Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.
- Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp ½ tháng tiền lương.
1.2. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế tính đến thời điểm nghỉ nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ và có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi.
2. Chính sách thôi việc ngay:
Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế tính đến thời điểm nghỉ nếu có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi nếu thôi việc ngay thì được hưởng các chế độ sau:
  • Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng.
  • Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH đủ 12 tháng.
 Các đơn vị xác định và lập danh sách viên chức thuộc dạng tinh giản biên chế (nếu có) theo mẫu, gửi hồ sơ về phòng Tổ chức - Hành chính (qua đ/c Sơn) trước ngày 25 tháng 9 năm 2019  để tổng hợp trình Ban Giám hiệu trường xem xét quyết định.
Đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc và đúng thời hạn./.
 
Lưu ý: Các văn bản gửi kèm: Download tại website trường
  • Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
  • Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của của liên bộ Nội vụ - Tài chính.
  • Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển