< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc thực hiện đeo thẻ công chức, viên chức

Từ ngày 02/10/2017, toàn thể công chức, viên chức Nhà trường (gồm cả các hợp đồng lao động đang làm việc ở các tổ chức) thực hiện việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thi hành công vụ.
Công chức, viên chức làm việc hành chính ở các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm đeo thẻ công chức, viên chức thường xuyên trong giờ hành chính tại Nhà trường.
Giảng viên đeo thẻ công chức, viên chức khi lên lớp, sinh hoạt chuyên môn, dự các cuộc họp của trường, hoặc khi làm các công việc khác có mặt ở tổ chức và ở trường.
Đeo thẻ công chức, viên chức trong các hoạt động tập thể của Trường như: Lễ hội, Hội nghị, Đại hội, các buổi sinh hoạt chính trị tập thể do Nhà trường triệu tập.
Công chức, viên chức cần giữ gìn, bảo quản tốt và sử dụng thẻ đúng mục đích theo quy định của Nhà trường. Yêu cầu lãnh đạo các tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, xem việc sử dụng thẻ công chức, viên chức là trách nhiệm và nội dung thi đua của mỗi người, mỗi tổ chức trong khi làm nhiệm vụ.
Nhà trường giao cho Phòng Thanh tra ĐBCLGD phối hợp Phòng TC-ĐN, Phòng HC-QT có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở mõi người thực hiện đúng quy định, tổng hợp tình hình theo hàng tháng để làm căn cứ đưa vào xét thi đua đối với những tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc Thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: