< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện công văn số 674/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/02/2019 về việc tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Trường CĐSP Nghệ An thông báo đến các tổ chức thuộc Trường được biết nội dung cụ thể như sau:
Căn cứ mục đích của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, để nâng cao sự hiểu biết, tích cực tham gia các tổ, nhóm điều tra tại địa bàn nơi cư trú, làm nòng cốt trong gia đình và giúp đỡ những người xung quanh nơi cư trú kê khai đầy đủ, chính xác những thông tin theo biểu mẫu điều tra, góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, trường CĐSP Nghệ An yêu cầu Trưởng các tổ chức thuộc Trường triển khai quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp điều tra dân số và nhà ở cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý (Xem tài liệu trên website trường).
Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng các tổ chức triển khai thực hiện./.
 
 
Xem tin theo ngày: