< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) năm 2020

Căn cứ Công văn số 1807/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính năm 2020
Thực hiện Công văn số 1243/SNV-CCVC ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020. Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị, viên chức kế hoạch thu nhận, xét hồ sơ dự thi thăng hạng năm 2020 như sau:
1. Đối tượng, tiêu chuẩn đăng ký dự thi:
Tiêu chuẩn dự thi: Thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội Vụ về quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
Đối tượng, điều kiện đăng ký dự thi:
+ Thực hiện theo dướng dẫn tại Công văn số 2617/BGDĐT-GCBQLCSGD ngày 17/6/2019 của Bộ giáo dục và đào tạo (có bản Photo gửi kèm)
+ Có hệ số lương từ 3,66 trở lên
+ Có đề nghị của các khoa, phòng, trung tâm trong Nhà trường
+ Có điểm quy đổi công trình nghiên cứu khoa học đảm bảo theo điều kiện: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học của cá nhân trong quá trình công tác, Nhà trường sẽ kiểm tra điểm quy đổi công trình khoa học của từng viên chức, xếp theo thứ tự từ trên xuống và chọn ra 20 người có tổng số điểm cao nhất trong những người nộp hồ sơ xét dự thi.
Lưu ý:
Các cá nhân kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ cá nhân, trưởng các đơn vị có trách nhiệm phối hợp kiểm tra việc quy đổi công trình nghiên cứu khoa học theo khoản 3, khoản 4, điều 4 Thông tư số 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/ 3/2018 của Bộ Giáo dục và  Đào tạo ban hành quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
2. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi Giảng viên chính (hạng II) bao gồm:
a) Đơn đăng ký thi dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Giảng viên (hạng III) lên Giảng viên chính (hạng II)  (theo mẫu số 1 đính kèm)
b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, có xác nhận của cơ quan sử dụng hoặc quản lý viên chức (theo mẫu số 2 đính kèm)
c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý (theo mẫu số 3 đính kèm).
d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN giảng viên chính (hạng II) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, bao gồm:
- Bằng thạc sỹ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy và các loại văn bằng chứng chỉ khác theo quy định.
- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;
- Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II)
đ) Quyết định bổ nhiệm ngạch giảng viên (hạng III), mã số: V.07.01.03 và các quyết định bổ nhiệm chức danh tương đương (nếu có)
e) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học và biên soạn sách phục vụ đào tạo có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý kèm theo các minh chứng gồm:
- Bản sao quyết định hoặc hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Biên bản nghiệm thu hoặc quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Bản sao các bài báo khoa học đã công bố, sách phục vụ đào tạo đã được thẩm định và nghiệm thu theo quy định.
- Giấy xác nhận mục đích sử dụng sách phục vụ đào tạo của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học.
Lưu ý: Các bản sao văn bằng, chứng chỉ, quyết định, hợp đồng phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức, quy cách bộ hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi Giảng viên chính (hạng II) của ứng viên được quy định như sau:
a) Ứng viên chuẩn bị hồ sơ được in trên giấy A4, đóng bìa, có mục lục và đánh số trang;
b) Hồ sơ được đóng thành một tập gồm các tài liệu và được sắp xếp theo thứ tự; Các bài báo khoa học và sách phục vụ đào tạo được sắp xếp theo từng loại công trình và theo thứ tự thời gian.
Các đơn vị lập danh sách viên chức kèm hồ sơ theo quy định của đơn vị mình dự kiến đăng ký dự thi thăng hạng (theo mẫu số 4 gửi kèm) và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính (qua đồng chí Nguyễn Minh Sơn) chậm nhất là hết ngày 18/6/2020.
Yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc và đúng thời gian quy định./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển