< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc triển khai thực hiện Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An

Căn cứ Quyết định số 7076/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND Thành phố Vinh về việc thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An (sau đây viết tắt là Trường THSPNA) trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An;
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 09/3/2020 của Ban chỉ đạo triển khai Đề án thành lập Trường THSPNA (được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-CĐSPNA ngày 31/01/2020 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An);
Căn cứ nội dung Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (sau đây viết tắt là Đề án) đã được phê duyệt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An thông báo đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân trực thuộc Trường CĐSP Nghệ An một số nội dung nhằm triển khai thực hiện Đề án, cụ thể như sau:
 1. Các tổ chức, đơn vị trong toàn trường có trách nhiệm phổ biến nội dung Đề án đến toàn thể công chức, viên chức (CCVC) thuộc đơn vị mình, đảm bảo 100% CCVC được tiếp cận đầy đủ thông tin của Đề án.
 2. Tất cả CCVC đang công tác tại trường CĐSP Nghệ An có trách nhiệm tìm hiểu nội dung Đề án, tuyên truyền thông tin đến bạn bè, người thân và cộng đồng về lộ trình hoạt động của Trường THSPNA, đặc biệt là thông tin Trường THSPNA tuyển sinh lớp 1 từ năm học 2020-2021, lớp 6 từ năm học 2021-2022.
 3. Giao các Khoa đào tạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 • Quán triệt đến từng giảng viên, học sinh sinh viên Khoa mình định hướng hoạt động của trường THSPNA theo tinh thần của Đề án. Chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tìm hiểu thực tế phổ thông, nhất là tìm hiểu. nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục, tham gia giảng dạy tại Trường THSPNA.
 • Tổ chức triển khai xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông tăng cường (ngoài các chương trình của Bộ GD&ĐT) sử dụng tại trường THSP theo Hướng dẫn của Phòng ĐT-NCKH. Phối hợp phòng ĐT-NCKH tổ chức Biên soạn, lựa chọn các tài liệu đáp ứng các Chương trình giáo dục tăng cường được phê duyệt.
 • Tham mưu, đề xuất điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Thực hành, thực tập cho sinh viên phù hợp với kế hoạch giáo dục của trường THSPNA.
 • Tìm kiếm, giới thiệu các giảng viên, giáo viên trong và ngoài đơn vị mình có đủ tiêu chuẩn, phù hợp với giáo dục phổ thông tham gia giảng dạy giáo dục tại trường THSPNA. Phối hợp Phòng Tổ chức-Hành chính triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cho trường THSPNA.
 1. Giao cho Phòng ĐT-NCKH chủ trì, phối hợp các Khoa đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn sau:
 • Tổ chức xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông tăng cường (ngoài các chương trình của Bộ GD&ĐT), bao gồm các chương trình các môn học như: Toán học tăng cường, Tiếng việt - Ngữ văn tăng cường; Tiếng Anh tăng cường; giáo dục STEM, Tin học tăng cường; giáo dục năng khiếu âm nhạc, mỹ thuật, thể thao; các chương trình giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa.
 • Tổ chức Biên soạn, lựa chọn các tài liệu đáp ứng các Chương trình giáo dục tăng cường được phê duyệt
 • Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Thực hành, thực tập của sinh viên tại trường THSPNA phù hợp với nội dung và tiến độ đào tạo các ngành Sư phạm trong trường CĐSP Nghệ An.
 1. Giao Phòng Tổ chức-Hành chính chủ trì thực hiện một số nội dung sau:
 • Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nhân sự trực tiếp làm việc tại trường THSPNA theo lộ trình sử dụng của Đề án. Tham mưu quy hoạch, bổ nhiệm, điều chuyển, phân công nhân sự cụ thể theo đúng cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm đã được phê duyệt trong Đề án.
 • Xây dựng Quy định về chế độ làm việc cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên trong và ngoài trường CĐSP Nghệ An tham gia giảng dạy, giáo dục, công tác tại trường THSPNA.
 • Xây dựng Quy chế hoạt động của trường THSPNA; Quy chế phối hợp giữa Trường THSPNA và các đơn vị, tổ chức trong trường CĐSP Nghệ An.
 1. Giao Phòng Quản trị-CTHSSV chủ trì thực hiện các nội dung sau:
 • Xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm điểu chỉnh Quy hoạch của Trường CĐSP Nghệ An phù hợp phương án thiết kế trường THSPNA và phối cảnh tổng thể của Trường CĐSP Nghệ An.
 • Xây dựng phương án và tổ chức triển khai các hạng mục đầu tư về cơ sở vật chất tại trường THSPNA. Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của trường phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở theo quy định, hướng tới xây dựng trường THSPNA thành trường phổ thông có cơ sở vật chất hiện đại, không gian học tập tiên tiến.
 • Quy hoạch, bố trí lại vị trí phòng học, phòng làm việc trong nhà trường đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức dạy học của trường THSPNA.
 1. Giao Phòng Kế hoạch-Tài chính chủ trì thực hiện các nội dung sau:
 • Tham mưu xây dựng Dự toán chi tiết kinh phí đầu tư và kinh phí hoạt động hàng năm của trường THSPNA. Tìm kiếm và khai thác, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định các nguồn vốn hợp pháp đầu tư tại Trường THSPNA.
 • Xây dựng Đề án học phí và chi phí giáo dục tại trường THSPNA, tham mưu quy trình xin cấp phép thu học phí và các loại phí khác theo đúng quy định của nhà nước.
 • Xây dựng Quy định quản lý tài chính tại trường THSPNA phù hợp các quy định của pháp luật và các Quy chế nội bộ của Trường CĐSP Nghệ An.
 1. Giao trung tâm Thư viện-Thiết bị triển khai một số công việc sau:
 • Xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng Thư viện, thiết bị dạy học của Nhà Trường cho các hoạt động dạy-học tại Trường THSPNA phù hợp các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy mô hoạt động của trường THSPNA theo Đề án.
 • Phối hợp Phòng Kế hoạch-Tài chính tham mưu xây dựng kế hoạch mua sắm, đầu tư trang thiết bị dạy học cho trường THSPNA đáp ứng các yêu cầu về số lượng và tiêu chuẩn chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định.
 • Phối hợp phòng Quản trị-CTHSSV triển khai điều chuyển, sắp xếp lại các bộ phận chức năng của Trung tâm phù hợp với quy hoạch, bố trí các phòng làm việc của Trường THSPNA trong tòa nhà Trung tâm thư viện-Thiết bị.
 1. Giao cho Trung tâm ĐTBD NV&KNM triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn sau:
 • Phối hợp với Phòng ĐT-NCKH xây dựng kế hoạch điều chỉnh bổ sung (nếu cần) các Chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm đang được sử dụng tại Trung tâm phù hợp với độ tuổi Tiểu học, THCS và yêu cầu giáo dục tại Trường THSPNA.
 • Phối hợp với Trường THSPNA tổ chức triển khai các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng mềm và các hoạt động khác phù hợp chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.
 1. Các tổ chức, đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung trên, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị mình, đảm bảo các mốc thời gian sau đây:
TT
Nội dung công việc
Thời gian hoàn thành
Đơn vị phụ trách chính
Đơn vị phối hợp
1.       
Phê duyệt phương án thiết kế trường THSPNA và phối cảnh tổng thể của Trường CĐSP Nghệ An
03/2020
Phòng QT-CTHSSV
Phòng KH-TC
2.       
Thành lập bộ máy tổ chức Trường THSPNA
03/2020
Phòng Tổ chức-HC
Phòng ĐT-NCKH
3.       
Phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư xây dựng; Dự toán kinh phí hoạt động của trường THSPNA; Đề án học phí và chi phí giáo dục
04/2020
Phòng KH-TC
Trường THSPNA
4.       
Ban hành Chương trình giáo dục tăng cường và các chương trình BD kỹ năng mềm sử dụng tại trường THSPNA
04/2020
Phòng ĐT-NCKH
Các khoa đào tạo, TTĐTBD NV&KNM
5.       
Tổ chức lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân sự tham gia giảng dạy tại trường THSPNA.
04/2020
Phòng Tổ chức-HC
Trường THSPNA
6.       
Ban hành Quy định về chế độ làm việc cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên công tác tại trường THSPNA
05/2020
Phòng Tổ chức-HC
Trường THSPNA
7.       
Triển khai kế hoạch tuyển sinh
05/2020
Trường THSPNA
Các khoa đào tạo
8.       
Ban hành Quy chế hoạt động của trường THSPNA; Quy chế phối hợp giữa Trường THSPNA và các đơn vị, tổ chức trong trường CĐSP Nghệ An
06/2020
Phòng Tổ chức-HC
Trường THSPNA
9.       
Hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phòng học, phòng chức năng.
06/2020
Phòng QT-CTHSSV
Phòng KH-TC
10.   
Ban hành kế hoạch khai thác sử dụng Thư viện, thiết bị dạy học của Nhà Trường cho các hoạt động dạy-học tại Trường THSPNA
06/2020
TTTV-TB
Trường THSPNA
11.   
Quy định quản lý tài chính tại trường THSPNA
06/2020
Phòng KH-TC
Trường THSPNA
12.   
Ban hành Kế hoạch hoạt động RLNVSP, TTSP cho HSSV tại trường THSPNA
07/2020
Phòng ĐT-NCKH
Các khoa đào tạo
13.   
Biên soạn, lựa chọn các tài liệu đáp ứng các Chương trình giáo dục tăng cường
07/2020
Phòng ĐT-NCKH
Các khoa đào tạo
14.   
Quy hoạch, bố trí vị trí phòng học, phòng làm việc trong nhà trường
07/2020
Phòng QT-CTHSSV
Trường THSPNA
15.   
Hoàn thành đầu tư, mua sắm Thiết bị dạy học tối thiểu, tài liệu dạy học
07/2020
TTTV-TB
Phòng KH-TC
16.   
Hoàn thành Thủ tục cấp phép hoạt động.
08/2020
Trường THSPNA
Phòng KH-TC
Trên đây là một số nội dung về việc triển khai thực hiện Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An trực thuộc Trường CĐSP Nghệ An, Hiệu trưởng đề nghị các tổ chức, đơn vị trong toàn trường nghiêm túc triển khai và thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ các công việc được giao trong các Hội nghị giao ban hàng tháng. Mọi thông tin liên quan đến Đề án vui lòng liên hệ Ban chỉ đạo triển khai Đề án (qua đ/c Trần Hải Hưng, thư ký BCĐ, sđt 0949.249.333).
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển