< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc triển khai tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của giảng viên và đăng kí thực hiện nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ năm học 2017-2018

Căn cứ Kế hoạch hoạt động Khoa học & Công nghệ năm học 2017-2018, Hiệu trưởng thông báo đến các tổ chức về việc tổ chức tuyển chọn các tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) các cấp và đăng ký thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
            1. Triển khai tuyển chọn chủ trì đề tài NCKH các cấp
a. Căn cứ vào Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018 đã được phê duyệt (theo Quyết định số 814/QĐ-CĐSP ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An về việc phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên) các tổ chức có trách nhiệm thông báo đến từng cá nhân của tổ chức mình được biết và triển khai thực hiện việc tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì đề tài theo các bước sau:
- Các cá nhân, tập thể có nhu cầu thực hiện đề tài các cấp theo Danh mục đã được phê duyệt tiến hành làm thuyết minh đề tài NCKH (theo mẫu Mẫu 1.04) nộp về Văn phòng các tổ chức trước ngày 09/12/2017 (2 bản/1đề tài).
- Hội đồng KH&ĐT các tổ chức tiến hành họp đánh giá, tư vấn Thuyết minh, tuyển chọn tập thể cá nhân chủ trì các đề tài, báo cáo kết quả về phòng ĐT-NCKH:
+ Đối với đề tài cấp Khoa: Hội đồng KH&ĐT của các tổ chức chịu trách nhiệm tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì các đề tài, lập danh sách các đề tài được phép triển khai báo cáo về Phòng ĐT-NCKH để làm thủ tục đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt.
+ Đối với đề tài cấp trường: Hội đồng KH&ĐT của các tổ chức chịu trách nhiệm đánh giá, tư vấn Thuyết minh các đề tài do các cá nhân thuộc tổ chức mình đăng ký, lập danh sách giới thiệu các tập thể cá nhân chủ nhiệm các đề tài báo cáo về Phòng ĐT-NCKH để tiếp tục triển khai tuyển chọn Thuyết minh cấp trường theo quy định.
+ Hồ sơ báo cáo gồm: Biên bản họp hội đồng KH&ĐT tổ chức về đánh giá, tư vấn, tuyển chọn Thuyết minh đề tài; Danh sách các đề tài NCKH cấp tổ chức đề nghị được phê duyệt triển khai; Danh sách các tập thể cá nhân giới thiệu chủ trì các đề tài NCKH cấp trường; Thuyết minh của đề tài cấp tổ chức được phê duyệt (mỗi đề tài 01 bản, có đầy đủ chữ ký); Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH (mỗi đề tài 02 phiếu).
+ Hồ sơ báo cáo của các tổ chức nộp về Phòng ĐT-NCKH (qua đ/c Nguyễn Thị Thanh Hiền) trước ngày 16/12/2017. Quá thời hạn trên các tổ chức chịu trách nhiệm theo quy định.
b. Các tập thể, cá nhân có nhu cầu thực hiện đề tài cấp trường theo Danh mục đã được phê duyệt hoàn thiện Thuyết minh theo tư vấn của Hội đồng KH&ĐT các tổ chức (đối với các tổ chức không có Hội đồng KH&ĐT, các tập thể, cá nhân xin ý kiến Trưởng đơn vị mình xác nhận vào bản Thuyết minh), nộp 05 bản về Phòng ĐT-NCKH (qua đ/c Nguyễn Thị Thanh Hiền) trước ngày 16/12/2017. Những Thuyết minh nộp muộn sẽ không được đưa ra tuyển chọn.
c. Sau khi tập hợp hồ sơ, phòng ĐT&NCKH sẽ tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp Trường và ban hành Quyết định phê duyệt triển khai các đề tài NCKH các cấp.
            2. Các hoạt động khoa học và công nghệ khác
            a. Các tổ chức có kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học các cấp gửi Bản đăng kí tổ chức hội thảo (theo mẫu kèm theo) về Phòng ĐT-NCKH trước ngày 16/12/2017.
            b. Các cá nhân viết bài cho Thông Báo Khoa học số 21 của trường gửi bản cứng về phòng ĐT-NCKH trước ngày 10/3/2018, và bản mềm qua email: quanlikhcnspna@gmail.com.
c. Các cá nhân tham gia các hoạt động KH&CN ngoài trường cần đăng kí kịp thời và có hồ sơ minh chứng hợp lệ để xét hoàn thành nhiệm vụ KH&CN cuối năm học.
            d. Các tổ chức hoàn thành Bảng đăng kí các hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 (theo mẫu) gửi về Bộ phận quản lí KH&CN, Phòng ĐT-NCKH trước ngày 16/12/2017.
Căn cứ các nội dung trên đây, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị, cá nhân trong trường nghiên cứu và có kế hoạch triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2017-2018./.
 
Xem tin theo ngày: