< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc viên chức tại các phòng, ban, trung tâm đăng ký giảng dạy năm học 2017 - 2018

Để triển khai có hiệu quả việc thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các viên chức giảng dạy đang làm việc tại các phòng, ban, trung tâm đăng ký giảng dạy trong năm học 2017-2018. (Đăng ký theo mẫu đính kèm trên website Trường)
 
Nhận được thông báo đề nghị trưởng các tổ chức triển khai cho các viên chức giảng dạy được biết và thực hiện. Danh sách đăng ký gửi về phòng Tổ chức – Đối ngoại (qua đ/c Linh Chi) trước ngày 08/8/2017 (gửi bản mềm về địa chỉ mail: linhchi.cdspna@gmail.com) để tổng hợp./.
 
 
 
 
Xem tin theo ngày: