< Trở về giao diện Mobile

Thông báo v/v tổ chức thi kết thúc học phần lần 1 - Kỳ II, năm học 2019 - 2020 (Áp dụng cho sinh viên K40, K41 cao đẳng hệ chính quy)

Trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần lần 1 - Kỳ II, năm học 2019 - 2020 áp dụng cho học sinh K40, K41 cao đẳng hệ chính quy như sau:
1. Lịch thi
Lịch thi từ ngày 15/6/2020  đến  26/6/2020  (Có lịch cụ thể kèm theo)
2. Điều kiện dự thi học phần, đề thi
- Điều kiện dự thi học phần: Giảng viên và Trưởng bộ môn thực hiện theo Điểm 1 Điều 12 chương 4 Quy chế đánh giá cho điểm và tổ chức thi kết thúc học phần ban hành kèm theo Quyết định số 613/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.
- Đề thi: Thực hiện theo Thông báo số 144/TB-CĐSPNA ngày 30/09/2019 về công tác đề thi kết thúc học phần của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An.
3. Điều động cán bộ coi thi
Các đơn vị được điều động làm nhiệm vụ coi thi lập danh sách nạp về bộ phận Thi vụ, Phòng ĐT-NCKH trước mỗi đợt thi 03 ngày.
4. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi
- Phòng QT&CTHSSV bố trí phòng thi, phòng làm việc của Hội đồng thi.
- Trung tâm TVTB chuẩn bị các phòng máy, các máy phải kết nối được internet.
- Khoa THCS cử giảng viên bộ môn Tin học cài đặt dữ liệu phục vụ thi trắc nghiệm đối với các học phần thi trên máy./
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển