< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập Tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-CĐSP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc Tự đánh giá Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Nhà trường sẽ tổ chức Tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng.
  1. Nội dung
  Đợt Tập huấn sẽ trang bị những kiến thức cụ thể sau:
  • Tổng quan về Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục:
+  Các khái niệm về chất lượng giáo dục và các mô hình quản lý chất lượng.
+  Mô hình và các thành tố của hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục.
+  Đảm bảo chất lượng bên trong và tự đánh giá.
+  Đảm bảo chất lượng bên ngoài.
  • Kinh nghiệm triển khai công tác Đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Vinh.
Tài liệu tham khảo truy cập địa chỉ e-mail:
       dambaochatluongcdspna@gmail.com  -  Password: dbclcdspna
  1. Đối tượng tham gia
Đảng ủy; BGH; Hội đồng Tự đánh chất lượng giáo dục (theo Quyết định số: 673/QĐ-CĐSP ngày 11/10/2017); Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị; Trưởng các bộ môn; Toàn thể viên chức Phòng TT-ĐBCLGD.
  1.  Thời gian:
       8 giờ 00 phút, thứ 7, ngày 02 tháng 12 năm 2017.
  1. Địa điểm:
Tại Hội trường Cơ sở 1.
Nhà trường yêu cầu Trưởng các tổ chức, đơn vị thông báo cho các thành phần tham dự biết, tham gia đầy đủ, đúng giờ.
 
Xem tin theo ngày: