< Trở về giao diện Mobile

Tiếp tục phát huy hào khí và tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Cách đây 90 năm, đất nước ta đang chìm đắm trong đêm trường nô lệ, dân tộc mất quyền độc lập, nhân dân mất quyền tự do, hạnh phúc. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Với một đường lối cách mạng đúng đắn, phương pháp khoa học và bản lĩnh vững vàng, Đảng đã đảm đương sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân bùng lên mạnh mẽ, nhanh chóng phát triển thành cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh, mở đầu cho cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân.
Phong trào đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh được mở đầu bằng cuộc đấu tranh của công, nông Vinh - Bến Thủy vào ngày 1/5/1930. Nhân dân các huyện hưởng ứng treo cờ, mít tinh, diễu hành đấu tranh kỷ niệm ngày Quốc tế lao động. Làn sóng cách mạng phát triển trong những tháng tiếp theo. Đặc biệt, vào sáng 12/9/1930, khoảng 8.000 nông dân huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn đã kéo đến huyện lỵ giương cao cờ đỏ búa liềm đấu tranh đòi yêu sách, hô vang các khẩu hiệu chống đế quốc, thực dân phong kiến. Hoảng sợ, thực dân Pháp cho máy bay trút bom xuống đoàn biểu tình khiến 217 người chết, 125 người bị thương, hàng chục người bị bắt giam. Mất mát, đau thương nhưng tinh thần sục sôi của phong trào cách mạng lên cao hơn bao giờ hết. Trước sự khủng bố trắng vô cùng tàn bạo của thực dân Pháp, phong trào đấu tranh của nhân dân ta bị dìm trong biển máu. Từ đó, ngày 12/9 hàng năm được lấy làm ngày tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.
Phong trào cách mạng 1930 - 1931 nói chung và Xô viết Nghệ Tĩnh nói riêng, tuy chỉ tồn tại trong vòng 7 tháng và còn sơ khai nhưng đã để lại những dấu ấn tốt đẹp về một nhà nước công - nông đầu tiên, chưa có trong tiền lệ lịch sử, đáp ứng khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng của người dân mất nước, nô lệ. Đây cũng chính là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng và quần chúng cách mạng chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Phong trào đã phát huy được sức mạnh đoàn kết của giai cấp lao động và những người Việt Nam yêu nước, đặc biệt đã hình thành khối liên minh công - nông bền vững. Phong trào được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Vì thế, Quốc tế Cộng sản đã công nhận: Đảng Cộng sản Đông Dương chính là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản. Đánh giá về ý nghĩa lịch sử to lớn của cao trào cách mạng 1930-1931, lãnh tụ Hồ Chí Minh viết: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại nhưng nó rèn lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này”.
Khí phách và tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh trở thành ngọn lửa thiêng thắp sáng con đường đấu tranh vì độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn. Phát huy truyền thống của Xô viết Nghệ Tĩnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại “long trời lở đất”, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945; lập chiến công oanh liệt đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (ngày 30-4-1975), đưa cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đà thắng lợi đó, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Thực tiễn minh chứng, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800USD/người/năm; đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế.
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây cũng chính là sự tiếp tục thực hiện tư tưởng, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng cháy bỏng của các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh năm xưa.
Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm. Bên cạnh đó, bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần và ý chí cách mạng của Xô viết Nghệ Tĩnh; nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.
Để đạt mục tiêu trên, vấn đề then chốt là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta. Trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đó là bảo đảm cho Đảng ta luôn là một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.
Xô viết Nghệ Tĩnh là thiên anh hùng ca bất diệt trong chương đầu “pho sử bằng vàng” của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu biểu cho khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam và quê hương xứ Nghệ. 90 năm đã trôi qua nhưng khí thế ngất trời của Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh những năm 30 của thế kỷ 20 vẫn luôn bừng cháy trong mỗi người dân yêu nước Việt Nam, nhất là vào những thời điểm có tính bước ngoặt của dân tộc. Tinh thần và ý chí cách mạng của Xô viết Nghệ Tĩnh luôn là bài học quý của cách mạng Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ đồng hành với nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
                                                                                                                                                                                                                                                        Nguyễn Anh Tài
GV Khoa LLCT - TLGD - Trường CĐSP Nghệ An
 
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển