< Trở về giao diện Mobile

Tuần 29 (Từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2017)

                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                   Tuần 29 - Từ ngày 27 tháng 02 năm 2017 đến ngày 05 tháng 3 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 27/02
Làm việc với Trường Quân sự Quân khu 4
Trường QSQK4
P.HT Trần Anh Tư; Trưởng các đơn vị: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, Bộ môn GDQP-AN
Từ 9h00’ – Trường QSQK4, huyện Nam Đàn
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BTV Đảng ủy
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Họp xét tốt nghiệp cho K37 hệ CĐLT Mầm non, Tiểu học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 15h30’ – Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 28/02
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Yên Thành
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày - Tại Huyện Yên Thành
Thứ  4
Ngày 01/3
Lãnh đạo trường làm việc với trường Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh
BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, Trung tâm ĐTBD, GD Mầm non, GD Tiểu học.
Từ 8h00’ – Phòng họp tầng 2 nhà Điều hành, ĐH Vinh
Thứ  5
Ngày 02/3
Họp BCH Đảng ủy mở rộng
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên BCH Đảng ủy; Bí thư các chi bộ
Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017; Giao ban tháng 03/2017
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng, phó các tổ chức đơn vị
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 03/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày - Tại huyện Yên Thành
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV.
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 04/3
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 05/3
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Kiểm tra công tác thực tập sư phạm tại các huyện;
                                - Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017;                                               
               
Lưu ý:                    - Các tổ chức, đơn vị nạp báo cáo hoạt động tháng 02/2017 về phòng HC-QT chậm nhất vào ngày 27/02/2017./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.