< Trở về giao diện Mobile

Tuần 29 (Từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2017)

                          UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                   LỊCH CÔNG TÁC
                 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                   Tuần 29 - Từ ngày 27 tháng 02 năm 2017 đến ngày 05 tháng 3 năm 2017
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Người chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 27/02
Làm việc với Trường Quân sự Quân khu 4
Trường QSQK4
P.HT Trần Anh Tư; Trưởng các đơn vị: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, Bộ môn GDQP-AN
Từ 9h00’ – Trường QSQK4, huyện Nam Đàn
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các ủy viên BTV Đảng ủy
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Họp xét tốt nghiệp cho K37 hệ CĐLT Mầm non, Tiểu học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo quyết định
Từ 15h30’ – Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 28/02
Kiểm tra thực tập sư phạm tại Yên Thành
Ông Trần Anh Tuấn
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày - Tại Huyện Yên Thành
Thứ  4
Ngày 01/3
Lãnh đạo trường làm việc với trường Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh
BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT-NCKH, TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, Trung tâm ĐTBD, GD Mầm non, GD Tiểu học.
Từ 8h00’ – Phòng họp tầng 2 nhà Điều hành, ĐH Vinh
Thứ  5
Ngày 02/3
Họp BCH Đảng ủy mở rộng
Ông Lưu Tiến Hưng
Ủy viên BCH Đảng ủy; Bí thư các chi bộ
Từ 7h30’ – Phòng họp 1
Hội nghị Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017; Giao ban tháng 03/2017
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng, phó các tổ chức đơn vị
Từ 14h00’ – Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 03/3
Kiểm tra thực tập sư phạm tại huyện Yên Thành
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 60/QĐ-CĐSP ngày 22/02/2017
Cả ngày - Tại huyện Yên Thành
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn trường; Đoàn TN; Đại diện các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC–QT, ĐT-NCKH; Khảo thí, CT HSSV.
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 04/3
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 05/3
 
 
 
 
  
Trọng tâm:            - Kiểm tra công tác thực tập sư phạm tại các huyện;
                                - Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017;                                               
               
Lưu ý:                    - Các tổ chức, đơn vị nạp báo cáo hoạt động tháng 02/2017 về phòng HC-QT chậm nhất vào ngày 27/02/2017./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.