< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc cung cấp dữ liệu xây dựng hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online

Thực hiện Công văn số 3042/BGDĐT-GDCTHSSV ban hành ngày 17/7/2019 về việc cung cấp dự liệu xây dựng hệ thống hướng nghiệp, khởi nghiệp online, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh của nhà trường phục vụ cho công tác thu hút tuyển sinh, Hiệu trưởng thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện:

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển