< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 597/QĐ-CĐSPNA ngày 07/9/2018, Nhà trường hướng dẫn việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019 như sau:

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển