< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 01 - Từ ngày 05 tháng 09 năm 2022 đến ngày 11 tháng 9 năm 2022 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 05/9
Khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường THSP
Ông Trần Hải Hưng
Khách mời; theo Kế hoạch số 41/KH-CĐSPNA ngày 30/8/2022
7h30 - Sân khấu
Trường THSP
Họp BTV  Đảng ủy
Ông Trần Anh Tư
Ủy viên BTV Đảng ủy
9h00 - Phòng họp 1
Làm việc với với Sở Tài và nguyên Môi trường
Sở Tài nguyên và
Môi trường
Hiệu trưởng; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính,  QT - CTHSSV
14h00 - Sở TN và MT
Thứ 3
Ngày 06/9
Họp BCH Đảng ủy mở rộng
Ông Trần Anh Tư
Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư các Chi bộ
8h00 - Phòng họp 1
Họp xét kỷ luật lưu học sinh Lào khóa K19
 
 Ông Trần Anh Tư
BGH; Trưởng các đơn vị: QT - CTHSSV, THCS, ĐT - NCKH, TC - HC; Đồng chí Nguyễn Thức Hạnh; LHS Xaiyabandit Othonne, (lớp K19B, tỉnh Hủa Phăn); Mời: GVCN lớp K19B; BCS các lớp K19A, B, C, D dự.
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 07/9
Họp Giao ban Trường phiên Tháng 9
Ông Trần Anh Tư
Đảng ủy; BGH; Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị
8h00 - Phòng họp 409
Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp Trung cấp nghề K61 hệ chính quy năm 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 465/QĐ-CĐSPNA ngày 30/8/2022
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 08/9
Trường Đại học KTQĐ làm việc Trường CĐSP Nghệ An 
Trường ĐH KTQD
Lãnh đạo trường Đại học KTQD; BTV Đảng uỷ; BGH; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị
8h00 - Phòng họp 1
Thứ  6
Ngày 09/9
Họp Hội đồng khoa học và đào tạo nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Trần Anh Tư
Hội đồng khoa học và Đào tạo Nhà trường theo Quyết định số 132/QĐ-CĐSPNA ngày 28/03/2022
8h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 10/9
Thi tốt nghiệp Trung cấp nghề K61 hệ chính quy năm 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 39/KH-CĐSPNA ngày 30/8/2022
7h00 - Nhà D
(Cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 11/9
Thi tốt nghiệp Trung cấp nghề K61 hệ chính quy năm 2022
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 39/KH-CĐSPNA ngày 30/8/2022
7h00 - Nhà D
(Cả ngày)
Hội nghị phụ huynh học sinh trường THSP
Ông Trần Hải Hưng
Phụ huynh học sinh Trường THSP; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐT-NCKH, KH-TC, QT - CTHSSV; Giáo viên Trường THSP
14h00 - Hội trường 1
Lưu ý: Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.