< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 32 - Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 12/04
Hội ý Tuần 32
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các Phòng, Trung tâm, Trường THSP; CT Công đoàn Trường; BT Đoàn TN; CT Hội SV
8h00 - Phòng họp 1
Họp Hội đồng thanh lý tài sản
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 107/QĐ-CĐSPNA ngày 04/3/2021
9h30 - Phòng họp 1
Họp BTV Công đoàn trường
Ông Nguyễn Văn Thành
UV BTV Công đoàn trường
14h00 - Phòng họp 409
Họp BCH Công đoàn mở rộng
Ông Nguyễn Văn Thành
BCH Công đoàn trường; các BCH Công đoàn bộ phận
15h00 - Phòng họp 409
Thứ  3
Ngày 13/04
Kiểm tra tình trạng trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập của Nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Trưởng các đơn vị: QT - CTHSSV, TB - TV, KH - TC, ĐT - NCKH, Trường THSP, Khoa THCS; Toàn thể GV các bộ môn Lý, Hóa, Sinh; Viên chức quản lý phòng TH - TN
8h00 - Phòng họp 1
Duyệt quyết toán năm 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Phòng Ngân sách Tỉnh; Phòng KH - TC
8h30 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 14/04
Tổ chức tết Bunpimay năm 2021 cho lưu học sinh Lào
Ông Trần Anh Tư
Khách mời; BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị trong trường; BQL các lớp Lào; giáo viên chủ nhiệm, giảng dạy; viên chức quản lý nội trú; lưu học sinh Lào K18
15h00 - Nhà tập đa năng
Thứ 5
Ngày 15/04
Họp Hội đồng điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Cao đẳng GD Mầm non
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 120/QĐ-CĐSPNA ngày 09/3/2021
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 16/04
Họp tổ nghiệm thu Đề án giáo dục Stem
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 134/QĐ-CĐSPNA ngày 19/3/2021
8h00 - Phòng họp 1
Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Trường THSP
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các phòng, khoa: TC - HC, KH - TC, QT - CTHSSV, ĐT - NCKH, TT TB - TV, TT Đào Tạo BDNV & KNM, Tiểu học, THCS; Tổ trưởng tổ xây dựng Đề án STEM; Toàn thể viên chức trường THSP
14h00 - Phòng 105
Nhà Thư viện
Thứ  7
Ngày 17/04
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 18/04
 
 
 
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.