< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 35 - Từ ngày 03 tháng 5 năm 2021 đến ngày 09 tháng 5 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 03/05
Nghỉ bù ngày Quốc tế Lao động - 01/5
Thứ  3
Ngày 04/05
Họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 189/QĐ-CĐSPNA ngày 28/4/2021
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 4
Ngày 05/05
Kiểm tra công tác PCCC tại Trường CĐSP Nghệ An.
Phòng Cảnh sát
PCCC&CNCH TP Vinh
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP. Vinh; BGH; Phòng QT - THSSV
8h30 - Phòng họp 1
Phổ biến các quy định và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho sinh viên K42, K41 (Năm thứ nhất, hai).
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo số 59/TB-CĐSPNA ngày 26/4/2021
16h30 - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 06/05
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy
8h00 - Phòng họp 1
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng bộ
9h00 - Phòng họp 1
Họp giao ban cơ quan phiên tháng 5
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các tổ chức, đơn vị
14h00 -  Phòng họp 1
Thứ 6
Ngày 07/05
Họp Hội đồng xét HBKKHT học kỳ I và xét chế chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2020 – 2021 cho sinh viên các khóa.
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 260/QĐ-CĐSPNA ngày 03/7/2020
8h00 - Phòng họp 1
Thứ  7
Ngày 08/05
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 09/05
 
 
 
 
Lưu ý: Các khoa: Ngoại ngữ, Mầm non, Tiểu học nhắc nhở, quán triệt sinh viên đeo khẩu trang khi tham dự Hội nghị Phổ biến các quy định và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Các đơn vị liên quan đến nội dung thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 59/TB-CĐSPNA ngày 26/4/2021 của Hiệu trưởng.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.