< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 42 - Từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến ngày 27 tháng 6 năm 2021

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 21/06
Lưu học sinh Lào K18 học trực tuyến theo kế hoạch
 
 
 
Hội ý BGH
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban Giám hiệu
8h30 - Phòng
Hiệu trưởng
Thứ  3
Ngày 22/06
 
 
 
 
Thứ 4
Ngày 23/06
 
 
 
 
Thứ 5
Ngày 24/06
 
 
 
 
Thứ 6
Ngày 25/06
 
 
 
 
Thứ  7
Ngày 26/06
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 27/06
 
 
 
 
Lưu ý: - Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
             - Các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ theo thông báo của Hiệu trưởng
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.