Kế hoạch tuyển sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Nghệ An năm học 2023 - 2024

Căn cứ công văn số: 991/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05/5/2023 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024; Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh bậc học Tiểu học và Trung học cơ sở, năm học 2023-2024 được phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh phê duyệt, Trường CĐSP Nghệ An ban hành kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1, lớp 6 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành sư phạm Nghệ An (Trường THSP Nghệ An) năm học 2023-2024 như sau:

            A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

            - Tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao.

            - Lựa chọn được học sinh (HS) theo đúng quy chế hiện hành và phù hợp với chương trình giáo dục của trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hành sư phạm Nghệ An.

            2. Yêu cầu

            - Thực hiện tuyển sinh đúng quy định, nghiêm túc, công bằng và khách quan.

           - Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh khi đến đăng kí và tham gia trải nghiệm, phỏng vấn, kiểm tra đánh giá năng lực.

            B. NỘI DUNG

            1. Chỉ tiêu tuyển sinh

            - Lớp 1: Tuyển 3 lớp, số lượng 90 học sinh

            - Lớp 6: Tuyển 3 lớp, số lượng 114 học sinh

            2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

            - Học sinh lớp 1: Trẻ sinh năm 2017 đã hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non, có đủ sức khoẻ học tập theo quy định hiện hành.

            - Học sinh lớp 6: Học sinh sinh năm 2012 đã hoàn thành chương trình Tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 và bàn giao chất lượng năm học 2022-2023 đạt từ 7.0 điểm trở lên. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

            3. Phương thức tuyển sinh

            - Vòng 1: Xét tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển.

            + Đối với lớp 1: Xét các hồ sơ đúng theo mẫu của nhà trường

            + Đối với lớp 6: Xét các hồ sơ đúng theo mẫu và đảm bảo điều kiện nhận hồ sơ của trường.

           

            - Vòng 2:

            + Đối với lớp 1: Phỏng vấn trực tiếp kết hợp trải nghiệm có đánh giá.

            + Đối với lớp 6: Phỏng vấn trực tiếp kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

          4. Thời gian tuyển sinh

          - Thông báo Kế hoạch tuyển sinh: ngày 12/5/2023

          - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

         + Từ 8h00 ngày 27/5/2023: Phát hành và thu nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển lớp 1. Nhà trường chỉ phát hành 180 hồ sơ lớp 1.

         + Từ 8h00 ngày 28,29/5/2023: Phát hành và thu nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển lớp 6.

         - Ngày 5/6/2023: Thông báo kết quả xét tuyển hồ sơ, danh sách tham gia phỏng vấn, danh sách tham gia trải nghiệm, kiểm tra, đánh giá năng lực.

        - Ngày 10/6/2023: Tổ chức ngày hội tuyển sinh (phỏng vấn trực tiếp và các hoạt động trải nghiệm có đánh giá) đối với trẻ vào lớp 1.

        - Ngày 11/6/2023: Tổ chức ngày phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra, đánh giá năng lực đối với học sinh vào lớp 6.

        - Ngày 22/6/2023: Thông báo kết quả trúng tuyển.

        - Từ ngày 28-30/6/2023: Phụ huynh hoàn thiện thủ tục nhập học tại trường.

        - Tiếp tục tuyển sinh và hoàn thành tuyển sinh trước ngày 31/7/2023.

         5. Lệ phí tuyển sinh

          - Đối với lớp 1: 45.000 đồng/hồ sơ

          - Đối với lớp 6: 200.000 đồng/hồ sơ

            C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

            Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh, tham mưu thành lập các tiểu ban, bộ phận phục vụ công tác tuyển sinh tại trường THSP Nghệ An năm học 2023-2024.

            2. Trường Thực hành Sư phạm

          - Phối hợp với phòng ĐT-NCKH thực hiện các nhiệm vụ tuyển sinh.

         - Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội tuyển sinh học sinh lớp 1 và ngày phỏng vấn, kiểm tra đánh giá năng lực học sinh lớp 6.

        - Báo cáo Phòng GD&ĐT Thành Phố Vinh, Sở GD&ĐT Nghệ An kết quả tuyển sinh, hoàn thành các loại hồ sơ về công tác tuyển sinh, trúng tuyển nhập học.  

            3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

            - Tham mưu, đề xuất kinh phí hỗ trợ tổ chức tuyên truyền, tuyển sinh tại trường THSP Nghệ An.

            - Sử dụng lệ phí xét tuyển hợp lý, đúng quy định tài chính.

           - Cung cấp thông tin về các khoản thu đối với học sinh trường THSP Nghệ An theo quy định cho phụ huynh và học sinh được biết trước khi đăng ký tuyển sinh.

            4. Các đơn vị, tổ chức trong toàn trường

            - Thực hiện các nhiệm vụ tuyển sinh theo chức năng nhiệm vụ của mình.

           - Trưởng các đơn vị thông tin đầy đủ Kế hoạch tuyển sinh tại trường THSP Nghệ An cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị mình.

           - Điều động các viên chức của đơn vị mình tham gia công tác tuyên truyền, tuyển sinh tại trường THSP Nghệ An theo yêu cầu của nhà trường.

            Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 tại trường THSP Nghệ An của trường CĐSP Nghệ An, Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc./.


Bài viết khác