< Trở về giao diện Mobile
Giá trị của Cách mạng tháng Tám năm 1945 với sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay

Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, thời đại mới cho dân tộc Việt Nam. Đó là kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và thời đại Hồ Chí Minh rực lửa anh hùng. Đây cũng là mốc son đánh dấu cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, từ đó, đưa toàn thể Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ thực sự của đất nước. Sức sống, tinh thần và những giá trị của thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn còn in đậm trong mỗi bước đi, mỗi chặng đường phát triển của đất nước và trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do, hòa bình với những di sản về lý luận, bài học vô cùng quý giá. Việc vận dụng, phát huy những giá trị Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay có ý nghĩa quan trọng.

Thư cảm ơn

Nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020, Kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959 - 2019) và Công bố chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã vinh dự được đón lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, Vụ Giáo dục Mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệp hội các trường Đại học,

Thông báo về việc tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2020-2021

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên năm học 2020-2021, Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị trong trường tiến hành tổng hợp số giờ đã thực hiện nhiệm vụ NCKH của giảng viên trong năm học 2020-2021. Cụ thể như sau: 1. Định mức thực hiện nhiệm vụ NCKH được tính theo Quyết định số 718/QĐ-CĐSPNA ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An ban hành Quy định về thời gian làm việc đối với công chức, viên chức, người lao động công tác tại Trường CĐSP Nghệ An; Số giờ quy đổi các sản phẩm nghiên cứu khoa học được tính theo Quyết định số 749/QĐ-CĐSP ngày 07/11/2017 về Quy định quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và Quyết định số 68/QĐ-CĐSPNA ngày 03/02/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 749/QĐ-CĐSPNA.

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển