Kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng và trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khoá 2020 - 2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng khóa học và trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khoá 2020 - 2023 (K42) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổng kết, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên khoá 2020 - 2023 kết thúc 3 năm học tập tại Trường.

- Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đạt loại xuất sắc, giỏi.

- Khen thưởng các sinh viên tiêu biểu trong học tập và hoạt động phong trào.

- Trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy (K42).

2. Yêu cầu

- Lễ Bế giảng phải được tổ chức trang trọng, vui tươi và tiết kiệm.

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên dự lễ Bế giảng phải mặc trang phục lịch sự, tham dự đầy đủ, đúng thành phần, đúng giờ quy định.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thành phần tham dự

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu;

- Trưởng, phó các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Trợ lý tổ chức khoa Mầm non; cố vấn học tập các lớp K42;

- Toàn thể sinh viên K42 tốt nghiệp năm 2023.

2. Thời gian

 Dự kiến vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/06/2023 (thứ Năm).

3. Địa điểm: Tại Hội trường Cơ sở 1. 

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức lễ Bế Giảng

- Văn nghệ chào mừng;

- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu tổng kết, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện sinh viên K42 của đại diện Ban Giám hiệu;

- Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp;

- Trao Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh việt đạt loại xuất sắc, giỏi;

- Công bố Quyết định khen thưởng và trao khen thưởng cho sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào;

- Phát biểu của đại diện sinh viên K42 tốt nghiệp;

- Bế mạc buổi Lễ.

2. Trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy K42.

  Sau khi kết thúc lễ Bế giảng, Nhà trường tổ chức trả các loại hồ sơ, chế độ chính sách ... cho sinh viên đã tốt nghiệp trong ngày 29/06/2023.

- Trả các loại hồ sơ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng chỉ ... cho sinh viên tại Hội trường CS1;

- Giải quyết các chế độ, chính sách cho sinh viên và trả hồ sơ Đoàn, Hội tại văn phòng làm việc của đơn vị, đoàn thể.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản trị - Công tác HSSV

- Xây dựng Kế hoạch và dự trù kinh phí.

- Chuẩn bị Hội trường Cơ sở 1, điện, loa đài phục vụ lễ Bế giảng.

- Tham mưu thực hiện quy trình xét khen thưởng cho sinh viên tiêu biểu trong khóa học.

- Làm các Quyết định khen thưởng cho sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Chuẩn bị Giấy khen, tổ chức trao khen thưởng cho sinh viên tiêu biểu.

- Tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách liên quan cho sinh viên ra trường.

- Phối hợp với phòng Đào tạo - NCKH, khoa Mầm non để hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp, trả cho sinh viên ra trường; Giấy chứng nhận tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc để trao trong lễ bế giảng khóa học.

- Tổ chức nhận bàn giao tài sản của KTX đối với sinh viên ở nội trú trước khi các em ra trường; tham mưu đề xuất xử lý sinh viên làm mất, hư hỏng.  

- Tổ chức trả trả các loại hồ sơ tốt nghiệp, hồ sơ sinh viên sau lễ bế giảng. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Chuẩn bị maket, nước uống phục vụ lễ Bế giảng.

- Thực hiện nghi lễ Bế giảng khóa học.

- Viết bài đưa tin buổi Lễ.

3. Phòng Đào tạo - NCKH

- Chuẩn bị Quyết định công nhận tốt nghiệp để công bố trong lễ bế giảng.

- Hoàn thành việc in Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm của sinh viên tốt nghiệp năm 2023 chuyển cho phòng Quản trị - Công tác HSSV trước ngày 26/6/2023.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Chuẩn bị kinh phí tổ chức lễ Bế giảng.

- Thanh toán đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến sinh viên K42.

5. Khoa Mầm non

- Hoàn thành bảng điểm và chuyển về phòng Đào tạo - NCKH trước ngày 23/6/2023.

- Chọn 01 sinh viên tiêu biểu đại diện phát biểu cảm nghĩ trong lễ Bế giảng.

- Thông báo cho sinh viên K42 biết Kế hoạch để thực hiện; đôn đốc, quản lý sinh viên thuộc khoa tham gia lễ Bế giảng khóa học đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với Đoàn, Hội trong việc xét đề nghị khen thưởng sinh viên tiêu biểu trong khóa học.

6. Trung tâm Thư viện - Thiết bị

Thực hiện thủ tục trả sách, tài liệu, thiết bị phục vụ học tập của sinh viên, đảm bảo hoàn tất thủ tục trước khi nhận hồ sơ ra trường.

7. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Chuẩn bị chương trình văn nghệ văn nghệ chào mừng lễ Bế giảng khóa học (3 - 4 tiết mục).

- Thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn và trả các loại hồ sơ liên quan cho đoàn viên, hội viên .

- Cử 04 sinh viên làm lễ tân phục vụ lễ Bế giảng.

 8. Một số lưu ý

 Các đơn vị, tổ chức đoàn thể liên quan trực ký vào giấy giao - trả hồ sơ, tài sản của sinh viên trong các ngày 28, 29/6/2023.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng khóa học và trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khoá 2020 - 2023, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc./.

file đính kèm:


Bài viết khác