Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý”

Thực hiện Công văn số 3263/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 03/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý” (có thể lệ cuộc thi kèm theo), Nhà trường đề nghị các đơn vị, tổ chức chính trị - xá hội triển khai nội dung cụ thể sau:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính đăng tải thông tin trên Website Nhà trường về Cuộc thi (thể lệ, video clip hướng dẫn cách thức dự thi, banner, đường link https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn) trong khoảng thời gian từ ngày 15/7/2023 đến hết 31/10/2023.  Đưa tin các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi của Nhà trường.

2. Công đoàn Trường tổ chức triển khai thông tin đến toàn thể đoàn viên, VC, NLĐ Nhà trường để biết và tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

3. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức triển khai thông tin đến toàn thể HSSV Nhà trường để biết và tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

4. Các đơn vị tuyên truyền, phổ biến thông tin Cuộc thi đến VC, NLĐ đơn vị mình để biết và tham gia hưởng ứng.

5. Phòng Quản trị và Công tác HSSV theo dõi kết quả hưởng ứng Cuộc thi và báo cáo về Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu (nếu có).

Kính đề nghị các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định./.


Bài viết khác