Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2023 - 2024

Thực hiện Công văn số 4337/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 – 2024, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2023 – 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của HSSV về quyền, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; phổ biến các nội dung quan trọng của Nhà trường; các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú, nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo đối với HSSV.

2. Giúp cho HSSV nắm vững những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào học tập và rèn luyện.

3. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2023 - 2024 nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao bằng các hình thức phù hợp; đổi mới các hình thức thảo luận, đối thoại, bảo đảm đạt được các yêu cầu về nội dung, cuối đợt học viết thu hoạch, đánh giá nhận thức của người học và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đợt học.

4. Kết quả hoàn thành đợt học tập là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2023 - 2024.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG

  1.  Đối với HSSV đầu khóa

a) Các quy chế, quy định, quyền, nghĩa vụ, các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên.

 - Trang bị những kiến thức cần thiết cho SV khi mới nhập học bao gồm: Các văn bản QLLP liên quan đến quyền, nghĩa vụ của HSSV; Các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với HSSV; Các quy chế, quy định về đào tạo, công tác Đoàn, Hội; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; ứng xử văn hóa, ứng xử văn hóa trên mạng xã hội, hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình, hoạt động của cơ sở đào tạo.

            b) Công tác giáo dục chính trị đối với HSSV

  - Quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện
Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực
hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

 - Quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong
tình hình mới.

  - Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”.

 • Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.
 • Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023.

c) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của SV như: Luật Hình sự năm 2015 và  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, Luật phòng chống tham nhũng, Luật phòng, chống mua bán người

- Công tác phòng, chống dịch bệnh; Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường.

         d) Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

         e) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề

- Phương pháp học hiệu quả; Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).

- Các hoạt động giáo dục theo chuyên đề khác (Quy định tại Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT).

2. Đối với HSSV giữa khóa

a) Công tác giáo dục chính trị đối với HSSV

  - Quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện
Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực
hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

 - Quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong
tình hình mới.

  - Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”.

  - Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam;

        - Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023.

 1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV
 • Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của sinh viên  về các nội dung: Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều   của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, Luật phòng chống tham nhũng, Luật phòng, chống mua bán người

 • Công tác phòng, chống dịch bệnh; Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường.

          c) Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

 1. Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề
 • Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).
 • Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho HSSV (Quy định tại Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT).
 • Các hoạt động giáo dục theo chuyên đề khác (Quy định tại Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT).

 e) Trao đổi, thảo luận, giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của HSSV.

 1. Đối với HSSV cuối khóa
 1. Công tác giáo dục chính trị đối với HSSV

           - Quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện
Hội nghị lần thứ sáu; kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo
Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực
hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

           - Quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền
tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong
tình hình mới.

           - Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”.

             - Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam;

            - Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023.

 1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV
 • Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của sinh viên theo các nội dung: Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, Luật phòng chống tham nhũng, Luật phòng, chống mua bán người

 • Công tác phòng, chống dịch bệnh; các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường.

         c) Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.

             d) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề

 • Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kỹ năng viết Công văn, làm việc nhóm, quản lý thời gian; rèn luyện, phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội, quản lý cảm xúc và các kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).
 • Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho HSSV (Quy định tại Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT).

    - Các hoạt động giáo dục theo chuyên đề khác (Quy định tại Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT).

            e) Trao đổi, thảo luận, giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của HSSV.

          4. Thời lượng của các Chương trình đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa

          - Thời lượng ngoại khóa dành cho công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV trong cả năm học tối thiểu 10 buổi, mỗi buổi quy định bằng 5 tiết (thực hiện theo Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT).

          - Thời lượng tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” ít nhất là 5 buổi cho mỗi Chương trình, mỗi buổi quy định bằng 5 tiết (thực hiện theo Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT).

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG

 1. Đợt 1: Chương trình đầu khóa học.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào tháng 11/2023 (cụ thể sẽ thông báo trên lịch tuần nhà trường).

- Đối tượng: HSSV năm thứ nhất (K45 CĐ và K64 TCN).

 2. Đợt 2: Chương trình giữa khóa (K44) và cuối khóa (K43 CĐ và K63 TCN).

- Thời gian:  Dự kiến tổ chức vào tháng 10/2023.

- Đối tượng: Sinh viên năm thứ 2 và HSSV năm cuối khóa (tốt nghiệp 2023).

3. Tổ chức viết bài thu hoạch cho các khóa: Dự kiến tháng 12/2023.

4. Tổ chức chấm và công bố kết quả bài thu hoạch: Dự kiến tháng 01/2024.

IV. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Hình thức tổ chức

 - Tổ chức bằng hình thức trực tiếp tập trung theo đợt cho từng chương trình và riêng cho từng lớp với từng chuyên đề đặc thù.

2. Địa điểm:  Tại Hội trường cơ sở 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” năm học 2023 - 2024.

2. Nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị liên quan

2.1. Phòng Quản trị  - Công tác Học sinh, sinh viên

- Tham mưu cho BGH thành lập Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2023-2024.

- Lập kế hoạch, nội dung, chương trình, lên lịch báo cáo các chuyên đề, tham mưu chọn báo cáo viên trình BGH duyệt và chuyển đến giảng viên trực tiếp giảng dạy từng nội dung cụ thể để thực hiện; phối hợp với Tuyên giáo Đảng ủy Trường mời báo cáo viên báo cáo về chuyên đề toàn khóa năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Xây dựng bài giảng theo định hướng của Công văn 4337/BGDĐT-CTHSSV và của Nhà trường để triển khai trong năm học đáp ứng đủ nội dung, đạt chất lượng và phù hợp (các chuyên đề đặc thù có thể tổ chức riêng hoặc tích hợp hoặc lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa trong thời gian khác của năm học).

- Làm đầu mối tổ chức, triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2023 – 2024; phối hợp với các khoa liên quan quản lý HSSV tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng.

- Tham mưu đề hoặc tổ hợp đề viết thu hoạch; tổ chức, hướng dẫn cho HSSV viết thu hoạch vào cuối đợt. Giám sát viết thu hoạch, thu và tổ chức chấm bài thu hoạch.

- Thực hiện công tác tổng hợp điểm, in giấy chứng nhận, báo cáo kết quả tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào cuối đợt cho Bộ Giáo dục & Đào tạo và  Ban Giám hiệu nhà trường.

- Phối hợp với phòng TC - HC và phòng Đào tạo - NCKH tham mưu cho BGH tính giờ dạy cho báo cáo viên, BCĐ, thành viên chấm bài thu hoạch và các giảng viên tham gia quản lý lớp học.

- Chuẩn bị hội trường, bàn ghế, điện, loa máy … phục vụ cho các đợt học.

2.2. Phòng Kế hoạch – Tài chính

 Tham mưu BGH giải quyết các chế độ, kinh phí phục vụ các đợt học tập  “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa.

2.3. Các Khoa: Mầm non, THCS, Ngoại ngữ

- Căn cứ kế hoạch để thông báo cho HSSV tham gia các đợt học tập đầy đủ, đúng đối tượng và đúng thời gian quy định.  

- Xây dựng bài giảng theo định hướng của Nhà trường để triển khai trong năm học đáp ứng đủ nội dung, đạt chất lượng và phù hợp (một số chuyên đề đặc thù có thể tích hợp hoặc lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa trong thời gian khác của năm học).

- Cử viên chức có trách nhiệm liên quan tham gia theo dõi, quản lý HSSV thuộc khoa.

- Không bố trí học thêm ca ngoài kế hoạch đã được phê duyệt trong thời gian HSSV đang tham gia “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.

2.4. Phòng Đào tạo - NCKH

- Xây dựng bài giảng theo định hướng của Nhà trường để triển khai trong năm học đáp ứng đủ nội dung, đạt chất lượng và phù hợp (một số chuyên đề đặc thù có thể tích hợp hoặc lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa trong thời gian khác của năm học).

-  Không bố trí lịch học bù, học thêm ngoài lịch chính khóa trong thời gian triển khai “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” cho từng khóa.

  - Phối hợp với phòng QT- CTHSSV tính giờ cho số giảng viên, viên chức tham gia giảng dạy, chấm bài các đợt học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.

2.5. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng TC - HC chuẩn bị ma két, khẩu hiệu tuyên truyền, nước uống cho các đợt học; ghi hình, viết bài đưa tin lên Website của nhà trường các đợt học.

- Xây dựng bài giảng theo định hướng của Nhà trường để triển khai trong năm học đáp ứng đủ nội dung, đạt chất lượng và phù hợp (một số chuyên đề đặc thù có thể tổ chức riêng hoặc tích hợp hoặc lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa trong thời gian khác của năm học).

2.6. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

- Xây dựng bài giảng theo định hướng của Nhà trường để triển khai trong năm học đáp ứng đủ nội dung, đạt chất lượng và phù hợp (một số chuyên đề đặc thù có thể tổ chức riêng hoặc tích hợp hoặc lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa trong thời gian khác của năm học).

- Phối hợp tham gia trong công tác quản lý đoàn viên, Hội viên trong các đợt học và công tác trật tự an toàn các lớp học.

2.7. Khoa Lý luận chính trị – TLGD

Xây dựng bài giảng theo định hướng của Nhà trường để triển khai trong năm học đáp ứng đủ nội dung, đạt chất lượng và phù hợp (một số chuyên đề đặc thù có thể tích hợp hoặc lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa trong thời gian khác của năm học).

2.8. Phòng Thanh tra - ĐBCLGD

Xây dựng bài giảng theo định hướng của Nhà trường để triển khai trong đợt học đáp ứng đủ nội dung, đạt chất lượng và phù hợp. 

2.9. Trung tâm Thư viện – Thiết bị

Cử cán bộ phục vụ các báo cáo viên có nhu cầu trình chiếu slide bài giảng khi dạy trực tiếp và xử lý các tình huống phát sinh.

Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chủ động thực hiện kế hoạch theo phân công; phối hợp tốt để triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.                                                                 

file đính kèm:


Bài viết khác