Thông báo về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên K43, K44 học kỳ II, năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong học sinh sinh viên (HSSV) kèm theo Quyết định số 796/QĐ-CĐSP ngày 21/11/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An;

 Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH), HSSV các lớp K43, K44 triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV học kỳ II, năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Các đơn vị, tổ chức CT-XH liên quan đến việc theo dõi, đánh giá sinh viên tổng hợp danh sách SV K43, K44 có thành tích hoặc SV vi phạm quy chế, quy định trong học kỳ II năm học 2022 - 2023 gửi về Khoa đào tạo và Phòng QT-CTHSSV trước ngày 15/09/2023 để làm căn cứ đánh giá.

2.  Khoa mầm non căn cứ Quyết định số 796/QĐ-CĐSP ngày 21/11/2017 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong HSSV Trường CĐSP Nghệ An để chỉ đạo quy trình đánh giá điểm rèn luyện của SV. Kết quả đánh giá rèn luyện của SV K43,K44 gửi về Phòng QT-CTHSSV trước ngày 20/09/2023. Hồ sơ gồm:

- Bảng tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên (có mẫu file đính kèm trên Website trường) bằng bản cứng và bản mềm (qua địa chỉ Email: hanghssv@gmail.com).

- Sổ theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện (sinh viên nạp về phòng QT-CTHSSV trước ngày 10/09/2023)

3. Phòng QT-CTHSSV tổng hợp, kiểm tra kết quả đánh giá rèn luyện của SV toàn trường trình hội đồng Nhà trường họp xét.    

          Kết quả điểm rèn luyện sau khi được Hội đồng cấp trường thông qua, được thông báo công khai đến toàn thể SV biết và được cập nhật vào phần mềm quản lý sinh viên.

Nhận được thông báo Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức CT-XH liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian./.       

file đính kèm:


Bài viết khác