Thông báo về việc tổng hợp số giờ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm học 2022-2023

Nhằm thực hiện tốt công tác tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (NCKH&CN) năm học 2022-2023, Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị trong trường tiến hành tổng hợp, thống kê số giờ NCKH&CN của viên chức đã thực hiện trong năm học 2022-2023. Theo các nội dung sau:

1. Việc tính định mức giờ hoạt động NCKH&CN thực hiện theo Điều 40 trong Quyết định số 749/QĐ-CĐSP ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc Quy định quản lý hoạt động KH&CN trong trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, được bổ sung điều chỉnh trong Quyết định số 68/QĐ-CĐSPNA ngày 03/02/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

2. Các đơn vị tiến hành thống kê, tổng hợp theo các mẫu (trên website của nhà trường):

  a. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 của  đơn vị (mẫu 1/KQNCKH).

  b. Báo cáo tổng hợp hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023 của đơn vị (mẫu 2/KQNCKH).

  c. Bảng thống kê công trình nghiên cứu khoa học năm 2022-2023 của đơn vị (mẫu 3/KQNCKH).

3. Đối với các cá nhân thực hiện các hoạt động NCKH&CN ngoài trường cần nộp minh chứng kèm theo khi thực hiện kê khai.

Sau khi nhận được thông báo này, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nộp hồ sơ về bộ phận quản lí NCKH, phòng ĐT-NCKH và gửi file qua hộp thư quanlikhcnspna@gmail.com trước ngày 29/5/2023.      


Bài viết khác