Thông báo về việc tiếp tục viết bài cho Thông báo khoa học số 26

Nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động Nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022-2023 và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, cán bộ giảng viên công bố kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học công nghệ. Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thông báo về việc nhận bài cho thông báo khoa học số 26 với nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian phát hành

Dự kiến phát hành tháng 06/2023

2. Thời gian nhận bài

Phòng ĐT-NCKH hiện nay đã nhận được một số bài viết và vẫn tiếp tục nhận bài viết cho đến hết tháng 4/2023.

            3. Yêu cầu và hình thức gửi bài

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, bài viết dài không quá 8 trang theo khuôn dạng sau: Font chữ Time New Roman (Unicode); cỡ chữ 12; Paper size: width: 21cm, height: 29,7cm; Margin: top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right: 2cm.

          Danh mục tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu, ghi đầy đủ thông tin cần thiết theo thứ tự sau: Tên tác giả (năm xuất bản), tên sách (hoặc tạp chí), nhà xuất bản, nơi xuất bản (tập, số). Tất cả đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch. Tài liệu tham khảo trên mạng Internet phải có tên bài viết, tên tác giả, ngày truy cập, địa chỉ trang mạng. Thông báo không nhận đăng các bài viết đã được tác giả gửi đăng ở các tạp chí ấn phẩm khác.

4. Địa chỉ liên hệ và gửi bài

          Toàn văn bài viết (phải kèm theo bản mềm) gửi về địa chỉ:

                   Phòng Đào tạo – NCKH, Trường CĐSP Nghệ An

                   Điện thoại: 0989.878.141

                   E-mail: quanlikhcnspna@gmail.com

file đính kèm:


Bài viết khác