Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Dùng cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học công lập)

 

 

Kính gửi:  Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 

Họ và tên:.................................................Dân tộc:...........................................

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................

Nơi sinh:............................................................................................................

Lớp:..........................Khóa:.............................Khoa:..............................................

Mã số sinh viên:................................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính  phủ) .......................................................................................................... Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

 

                                                           .........., ngày.. .... tháng .... năm 20......

                                            Người làm đơn

file đính kèm:

ĐƠN CĐCS.doc

Bài viết khác