Công đoàn trường CĐSP Nghệ An đã chỉ đạo thành công 100% các công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-TLĐ, ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tri số 04-TT/TU, ngày 19/4/2022  của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 37/KH-TLĐ, ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 23/KH-CĐCS ngày 03/10/2022 của Công đoàn trường CĐSP Nghệ An về việc tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiến tới đại hội XVI công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Từ ngày 8/2/2023 đến ngày 3/3/2023, Công đoàn Trường CĐSP Nghệ An đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận (CĐBP) trực thuộc tổ chức đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, Công đoàn Trường CĐSP Nghệ An đã ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội cụ thể; chỉ đạo công tác tổ chức đại hội mẫu tại Công đoàn Quản trị -Thư viện và đại hội tại các CĐBP trực thuộc thành công. Quá trình tổ chức đại hội, các CĐBP đã phát huy dân chủ, đổi mới ngay trong đại hội theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII) “về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Huy động được sức mạnh trí tuệ của đội tập thể đoàn viên, tích cực thảo luận, tham gia xây dựng nghị quyết của đại hội. Công tác bầu cử Ban Chấp hành ở tất cả các CĐBP đảm bảo đúng điều lệ và hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

Trên đây là một số hình ảnh về công tác đại hội tại các CĐBP:

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\1.jpg

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\2.jpg

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\3.jpg

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\4.jpg