Thông báo kết quả xét học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập cho sinh viên K42,K43,K44 - Học kỳ 1, năm học 2022 - 2023

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ đối với học sinh sinh viên (HSSV) đang học tại các trường ĐH, CĐ, THCN hệ chính quy công lập của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH, các quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và của trường CĐSP Nghệ An về chế độ học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ công lập chính quy;

Ngày 11/04/2023, Hội đồng học bổng nhà trường đã họp xét học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập cho sinh viên K42,K43,K44 học kỳ 1, năm học 2022 - 2023. Kết quả xét duyệt của hội đồng như sau:

1. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập

           K42 CĐMN:   06 SV được hưởng.

           K43 CĐMN:   07 SV được hưởng.

           K44 CĐMN:   04 SV được hưởng.

                        (Có danh sách kèm theo)

2. Kết quả xét phần thưởng khuyến khích học tập

           K42 CĐMN:   09 SV được hưởng.

           K43 CĐMN:   10 SV được hưởng.

           K44 CĐMN:   03 SV được hưởng.

                        (Có danh sách kèm theo)

3. Tổ chức thực hiện

- Giao phòng Quản trị và Công tác học sinh sinh viên căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của các Khoa, tiến hành rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn để tham mưu cho Hội đồng ra quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập cho sinh viên K42, K43, K44 thuộc diện được hưởng trong học kỳ 1, năm học 2022 - 2023.

- Giao phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục kiểm tra xử lý trước khi phòng Quản trị và Công tác học sinh sinh viên trình Hiệu trưởng ra quyết định.

- Giao phòng Kế hoạch - Tài chính làm các thủ tục, chuẩn bị kinh phí để chi trả cho sinh viên kịp thời đúng chế độ.

-Khoa Mầm non kiểm tra, đối chiếu và thông báo rộng rãi kết quả xét Học bổng khuyến khích học tập, phần thưởng khuyến khích học tập đến tận các lớp biết. Nếu có ý kiến phản hồi các Khoa tập hợp bằng văn bản gửi về phòng Quản trị và Công tác học sinh sinh viên trình Hiệu trưởng xem xét xử lý.

Lưu ý: Những sinh viên nào có điểm học tập bằng nhau thì lấy sinh viên có điểm đánh giá rèn luyện cao hơn.

Thời gian phản hồi thông tin: chậm nhất vào thứ 5 ngày 13/04/2023. Quá ngày quy định trên, nhà trường không chịu trách nhiệm về những phản ánh của các khoa (nếu có sai sót)./.


Bài viết khác