Cán bộ viên chức khoa GDTC-Nghệ thuật

1. Chức năng, nhiệm vụ
- Giảng dạy các bộ môn về Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (nhạc, họa), kiến thức giáo dục Quốc phòng - An ninh.
2. Cơ cấu, tổ chức
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa, có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Âm nhạc.
+ Bộ môn Mỹ thuật.
+ Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng - An ninh  

Danh sách CBVC khoa GDTC - Nghệ thuật

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Hồ Thị Việt Yến 07/05/1971 Tiến sĩ Trưởng khoa  
2 Nguyễn Văn Khanh 05/09/1984 Thạc sĩ Phó Trưởng khoa  
3 Trịnh Thị Bản 08/04/1976 Thạc sĩ -  
4 Hoàng Đình Dũng 23/09/1980 Đại học -  
5 Trần Văn Đào 02/10/1970 Đại học -  
6 Lê Thanh Đồng 25/10/1970 Thạc sĩ -  
7 Lê Thị Hương Giang 19/07/1983 Thạc sĩ -  
8 Lê Thị Lam Giang 14/12/1975 Đại học Phụ trách BM  
9 Trần Thị Hòa 09/07/1972 Đại học -  
10 Trần Minh Khôi 07/08/1969 Đại học -  
11 Bùi Hoàng Lê 10/11/1980 Đại học -  
12 Phan Hồng Ngọc 26/03/1969 Thạc sĩ Trưởng BM  
13 Trần Văn Quang 01/01/1964 Thạc sĩ Trưởng BM  
14 Phan Văn Thắng 24/04/1970 Thạc sĩ -  
15 Đậu Văn Thinh 25/01/1967 Đại học Phó Trưởng BM  
           
  Danh sách này có 15 người./.        

file đính kèm:


Bài viết khác