Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục

 1. Chức năng, nhiệm vụ:
- Giảng dạy các bộ môn về Lý luận Chính trị và Tâm lý giáo dục.
- Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách, thời sự, chính trị cho CBGV, học sinh, sinh viên.
 - Thực hiện các nhiệm vụ NCKH theo quy định.
  - Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, thâm nhập thực tế và làm công tác chính trị tư tưởng theo quy định tại quyết định 1226 ngày 06/04/1995 của Bộ GD&ĐT.
  2. Cơ cấu, tổ chức:
 Lãnh đạo khoa gồm: Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.
 Có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Khoa học Mác Lênin - Chính trị, Đạo đức, Pháp luật
+ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Bộ môn Tâm lý giáo dục.

     Danh sách cán bộ viên chức        

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Lê Thị Thanh Hoa 19/12/1977 Thạc sĩ Trưởng Khoa  
2 Lê Thị Phương Dung 15/03/1979 Thạc sĩ Phó trưởng khoa  
3 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 23/08/1978 Thạc sĩ    
4 Nguyễn Thị Kim Chung 03/05/1980 Thạc sĩ Trưởng BM   
5 Chu Thị Mỹ Hạnh 15/12/1973 Thạc sĩ -  
6 Nguyễn Thị Thanh Hương 24/11/1978 Thạc sĩ -  
7 Nguyễn Thị Hương 10/09/1983 Thạc sĩ -  
8 Nguyễn Thị Lanh 16/07/1971 Thạc sĩ -  
9 Nguyễn Anh Tài 12/10/1984 Thạc sĩ -  
10 Nguyễn Thị Thủy 09/10/1976 Thạc sĩ Trưởng BM   
11 Doãn Thị Mai Thủy 18/08/1978 Thạc sĩ    
           
  Danh sách này có 11 người./.        

file đính kèm:


Bài viết khác