Phòng Quản trị - Công tác học sinh sinh viên

1. Chức năng

Phòng QT&CTHSSV có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về:
a) Quản lý, mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, cấp phát, phân phối vật tư kỹ thuật (trừ phần thiết bị điện tử: Máy tính, máy in, màn hình, điều hòa, do Trung tâm Thiết bị - Thư viện quản lý).
b) Điều hành hệ thống phòng học, phòng làm việc nhà hiệu bộ cơ sở 1, khu ký túc xá của Trường tại cơ sở 1[H1] ; điện, nước; công tác vệ sinh học đường, môi trường.
c) Quản lý HSSV, theo quy chế và quy định hiện hành; xây dựng kế hoạch giáo dục tư tưởng, chính trị cho HSSV; thực hiện các chế độ chính sách liên quan cho HSSV; hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn kỹ năng mềm và việc làm cho HSSV.
d) Quản lý tổ chức các hoạt động nội trú của HSSV ở ký túc xá tại cơ sở 1, quản lý HSSV ngoại trú theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Nhà trường.
e) Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho CB, VC và HSSV hằng năm theo quy định hiện hành.
g) Quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong Nhà trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Về mua sắm, cải tạo, sửa chữa, quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường
a) Hàng năm lập kế hoạch, dự trù kinh phí để trình Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách về:
a1) Mua sắm, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở vật chất của Trường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng được giao (trừ phần thiết bị điện tử: Máy tính, máy in, màn hình, điều hóa, do Trung tâm Thiết bị - Thư viện quản lý).
a2) Thiết kế, hợp đồng (phối hợp phòng KH-TC) và tổ chức thi công, theo dõi, giám sát kỹ thuật những công trình sửa chữa, cải tạo: nhà cửa, điện nước.
b) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hệ thống điện nước: đọc kết quả và tổng hợp để phòng KH - TC thu tiền. Phục vụ, sửa chữa, lắp đặt, bảo vệ các thiết bị điện nước có liên quan của Nhà trường.
c) Tổ chức thanh lý tài sản đã hết niên hạn sử dụng theo chủ trương của Trường.
d) Tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt; phối hợp phòng KH-TC thực hiện công tác kiểm kê.
2.2. Điều hành, khai thác hệ thống phòng học, nhà làm việc, hội Trường, nhà đa chức năng, ký túc xá cơ sở 1
a) Xây dựng kế hoạch, sắp xếp, bố trí phòng học, phòng làm việc, phòng ở ký túc xá cơ sở 1 theo kế hoạch của Nhà trường.
b) Quản lý, bàn giao, bảo quản, thu nhận cơ sở vật chất, các thiết bị kỹ thuật liên quan phòng học, hội Trường, nhà đa chức năng, phòng ký túc xá cơ sở 1…
c) Làm tốt công tác vệ sinh môi Trường, các dãy phòng học, hội Trường, nhà đa chức năng, khu vực ký túc xá.
d) Chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện điện, nước, nơi ăn, nơi khám chữa bệnh, nơi vui chơi giải trí cho HSSV trong ký túc xá.
e) Đôn đốc và phối hợp với phòng KH - TC thu phí nội trú theo quy định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
đ) Hoạt động dịch vụ trong ký túc xá phải đảm bảo phương châm tự thu tự chi, trên nguyên tắc phục vụ nhu cầu sinh hoạt của học sinh sinh viên trong ký túc xá là chính, đồng thời phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế do Nhà nước quy định.
g) Cấm tổ chức các dịch vụ mà Nhà nước không cho phép, các dịch vụ bán rượu bia và các dịch vụ có yếu tố gây mất an ninh trật tự và an toàn trong ký túc xá.
h) Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các sinh hoạt của học sinh sinh viên trong kí túc xá theo quy chế Nhà trường. Tổ chức các hoạt động bố trí chỗ ở cho HSSV các khoá vào đầu năm học, quản lý hồ sơ và làm thẻ nội trú cho HSSVnội trú, tổ chức các hoạt động để thu hút HSSV vào nội trú tại ký túc xá. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan để quản lý HSSV ngoại trú theo quy định hiện hành.
2.3. Chủ trì và tiếp nhận HSSV trúng tuyển
a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Nhà trường; sắp xếp bố trí vào các lớp HSSV; chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; làm thẻ cho HSSV.
b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV.
c) Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV.
2.4. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV
a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của Nhà trường để phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khóa học.
b) Chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ, thủ tục, quy trình để Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật Trường xem xét các vấn đề liên quan đối với tập thể, cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.
c)  Lập sổ theo dõi quản lý HSSV.
d) Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
đ) Chủ trì tổ chức lễ bế giảng các khóa học và cấp phát hồ sơ, chứng chỉ, giải quyết các thủ tục, chế độ liên quan cho HSSV chính quy tốt nghiệp hằng năm.
2.5. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao cho HSSV
a) Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho HSSV để Ban giáo dục pháp luật của Trường làm cơ sở xây dựng kế hoạch chung và thực hiện.
b) Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng , đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng Nhà trường với HSSV.
c) Chủ trì tổ chức tuần sinh hoạt “công dân HSSV” đầu năm học, đầu khóa học, các buổi nghe báo cáo thời sự, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên.
d) Phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị liên quan tổ chức và tạo điều kiện cho HSSV tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về: chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạo đức, nếp sống văn minh, bài trừ các tệ nạn xã hội, giáo dục về sức khỏe, phòng bệnh, phòng chống HIV/AIDS.
đ) Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
2.6. Thực hiện chế độ chính sách trong HSSV
Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thân thể (BHTT) và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.
2.7. Công tác hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn kỹ năng mềm và việc làm cho HSSV
Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định hiện hành về công tác hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn kỹ năng mềm và việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể:
a) Chịu trách nhiệm chính trong công tác phối hợp với Ban liên lạc Hội sinh viên để tổ chức hoạt động khởi nghiệp, tư vấn kỹ năng mềm và việc làm cho HSSV.
b) Tổ chức các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề được đào tạo cho người học.
c) Tổ chức, tham gia các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị liên quan đến tư vấn việc làm cho HSSV; tư vấn các vấn đề tâm lý - xã hội cho người học theo quy định.
d) Thiết lập thông tin việc làm, thông tin hai chiều giữa Nhà trường với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về số người học tốt nghiệp hàng năm theo từng ngành đào tạo của Trường để tư vấn giới thiệu việc làm cho người học, giúp các cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động lựa chọn lao động phù hợp với yêu cầu công việc.
đ) Phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát tình trạng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp; theo dõi đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau khi tốt nghiệp.
e) Phối hợp với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn và khu vực  để đào tạo, giới thiệu thực tập và việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.
2.8. Công tác y tế
a) Chăm sóc sức khỏe cho HSSV và CCVC định kỳ và thường xuyên theo sự phân cấp của ngành y tế.
b) Làm các quy trình để thực hiện công tác BHYT, BHTT cho HSSV. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các phòng, khoa, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên để giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn rủi ro.
c) Thực hiện việc kiểm tra vệ sinh toàn Trường, an toàn thực phẩm trong các bếp ăn hàng tuần để báo cáo Hiệu trưởng và các bộ phận liên quan kịp thời xử lý.
d) Ký giấy khám, chữa bệnh, nhận bưu phẩm và giấy xác nhận có liên quan đến HSSV (theo quy định của Hiệu trưởng, tham mưu để Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác HSSV phê duyệt, ký các quyết định liên quan đến HSSV.
2.9. Quản lý an ninh trật tự, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại cơ sở 1. Bao gồm phòng và chống trộm cắp, cướp giật, quấy rối an ninh trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật và quy chế của Nhà trường.
b) Đôn đốc, kiểm tra HSSV thực hiện Nội quy sinh hoạt nội trú của Trường. Kiểm tra, kiểm soát và phát hiện kịp thời những diễn biến về tư tưởng của HSSV trong ký túc xá, đặc biệt chú trọng những diễn biến liên quan đến an ninh chính trị.
c) Phối hợp với Công ty bảo vệ và các cơ quan chức năng liên quan để ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật và quy chế trong Nhà trường (những việc không thuộc thẩm quyền phải báo cáo Hiệu trưởng). Quản lý người ngoài Trường ra vào làm việc, giao dịch tại ký túc xá.
d) Phân công cán bộ trực trong ký túc xá 24/24h trong ngày.
đ) Trực tiếp phụ trách lực lượng an ninh, bảo vệ cơ quan. Theo dõi, nhận xét, phản ánh các vấn đề liên quan làm cơ sở để các phòng chức năng và Hiệu trưởng xem xét trả lương. Phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh xảy ra trong và ngoài Trường thuộc phạm vi Trường quản lý.
e) Phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.
g) Phối hợp tổ chức cho HSSV, cán bộ, viên chức thực hiện vệ sinh học đường, môi trường, khu nội trú.
h) Chăm sóc, bảo vệ cây cảnh trong khuôn viên của Trường.
i) Quản lý tổ chúc hoạt động vệ sinh môi trường các dãy nhà học, nhà đa chức năng, hội trường, ký túc xá, khu vực ngoại cảnh cơ sở 1.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng


3.Cơ cấu tổ chức

Gồm 01 trưởng phòng,02 phó trưởng phòng và các viên chức.

 Danh sách CVBV Phòng QT - CTHSSV

TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Thành 09/11/1977 Tiến sĩ Trưởng phòng  
2 Nguyễn Thức Hạnh 27/12/1963 Thạc sĩ P.Trưởng phòng  
3 Lê Văn Lưu 10/01/1986 Thạc sĩ P.Trưởng phòng  
4 Nguyễn Thị Lan Anh 25/06/1983 Thạc sĩ -  
5 Cao Bá Anh 01/02/1983 Khác    
6 Nguyễn Văn Hải 6/7/1981 Khác    
7 Lê Thị Thu Hằng 18/04/1977 Thạc sĩ -  
8 Nguyễn Thị Hiệp 14/04/1985 Thạc sĩ -  
9 Nguyễn Thị Thu Hương 20/04/1983 Thạc sĩ -  
10 Bùi Thị Hương 09/11/1978 Thạc sĩ -  
11 Trần Thị Huyền 18/10/1986 Đại học -  
12 Nguyễn Thị Thanh Loan 9/3/1983 Thạc sĩ -  
13 Bùi Thị Thu Minh 26/12/1973 Đại học -  
14 Nguyễn Thị Thanh Nga 10/12/1981 Thạc sĩ -  
15 Nguyễn Thị Minh Ngọc 16/6/1980 Thạc sĩ -  
16 Bùi Thị Ánh Ngọc 7/2/1991 Cao đẳng -  
17 Nguyễn Thị Huyền Thương 01/08/1983 Đại học -  
18 Nguyễn Thị Hải Yến 18/07/1983 Thạc sĩ -  
           
  Danh sách này có 18 người./.        

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

file đính kèm:


Bài viết khác