Khoa Trung học cơ sở

1. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng Công nghệ Thông tin chi học sinh, sinh viên. Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.
2. Cơ cấu, tổ chức
- Tổ chức bộ máy gồm 01 trưởng khoa, tối đa 02 phó trưởng khoa có 03 Bộ môn trực thuộc:
+ Bộ môn Khoa học tự nhiên.
+ Bộ môn Khoa học xã hội.
+ Bộ môn Công nghệ thông tin.
 Danh sách CBGV khoa Trung học cơ sở
TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Tạ Thị Thanh Hà 30/10/1974 Thạc sĩ Trưởng khoa  
2 Trần Thị Cẩm Thơ 04/07/1971 Tiến sĩ Phó Trưởng khoa  
3 Trần Thị Lệ Dung 30/03/1975 Thạc sĩ Trưởng Bộ môn  
4 Trần Bích Hải 25/04/1977 Thạc sĩ -  
5 Cao Thị Hiên 27/04/1972 Thạc sĩ Trưởng Bộ môn  
6 Nguyễn Cao Kiên 27/02/1975 Thạc sĩ -  
7 Nguyễn Thị Phước Mỹ 28/09/1982 Tiến sĩ Phó TBM  
8 Nguyễn Thị Kim Nhung 22/03/1981 Thạc sĩ Trưởng Bộ môn  
9 Lương Thị Tú Oanh 24/05/1977 Thạc sĩ -  
10 Nguyễn Thị Hồng Phượng 01/06/1979 Thạc sĩ -  
11 Bùi Thị Thanh Tâm 16/03/1981 Thạc sĩ -  
12 Nguyễn Thị Ngọc Thành 22/11/1984 Thạc sĩ -  
13 Đào Thị Minh Thanh 07/11/1976 Thạc sĩ -  
14 Lê Thị Hoài Thương 01/12/1990 Thạc sĩ -  
15 Đinh Thị Thu Phương 03/12/1978 Thạc sĩ -  
  Danh sách này có 15 người./.        

 

     

file đính kèm:


Bài viết khác