Phòng Tổ chức hành chính

1. Chức năng
Phòng TC-HC thực hiện chức năng giúp Hiệu trưởng trên các mặt công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và đối ngoại, cụ thể:
1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CCVC, bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường.
1.2. Công tác xây dựng tổ chức, bộ máy.
1.3. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý công chức, viên chức.
1.4. Thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công chức, viên chức.
1.5. Giúp Hiệu trưởng điều hành chung công tác của Trường thông qua các hoạt động tổng hợp, văn thư, lưu trữ, thi đua, khen thưởng, lễ tân, phục vụ và quản lý, điều hành các phương tiện vận tải[H1] , sắp xếp bố trí phòng họp.
1.6. Là đầu mối thông tin, liên lạc giữa lãnh đạo Nhà trường với các đơn vị trong Trường và các cơ quan ngoài Trường. Tổ chức các hoạt động đối nội, đối ngoại, hợp tác quốc tế. Huy động nguồn lực trong và ngoài Trường phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.
1.7. Triển khai các hoạt động về bảo vệ chính trị nội bộ Nhà trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác tổ chức cán bộ
a) Xây dựng tổ chức bộ máy trong Trường theo các qui định hiện hành và Nghị quyết của Đảng ủy.
b) Tham mưu thành lập Hội đồng khoa học và đào tạo, các Hội đồng tư vấn trong Nhà trường.
c) Tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.
d) Dựa vào các quy định của Đảng, Nhà nước, Ngành để thể chế hóa các văn bản của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.
đ) Xây dựng chỉ tiêu biên chế hàng năm. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung viên chức.
e) Tham mưu thực hiện qui trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý thuộc Trường và điều động, luân chuyển, sử dụng viên chức theo yêu cầu nhiệm vụ của Trường và của cấp trên.
g) Tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng ủy và Hiệu trưởng Nhà trường về công tác tuyển chọn hợp đồng, thi tuyển viên chức.
h) Phối hợp theo dõi, quản lý lao động CCVC.
i) Quản lý hồ sơ, lý lịch CCVC và thực hiện các công việc liên quan: Khai thác, xử lý, bổ sung, nhận xét lý lịch định kỳ, hàng năm.
k) Tham mưu ban hành các quyết định liên quan đến lĩnh vực công tác phòng phụ trách.
l) Xây dựng kế hoạch, điều hành, quản lý các hoạt động lao động thường xuyên, lao động nghĩa vụ hàng năm, đột xuất của CCVC.
2.2. Công tác thực hiện chế độ chính sách
a) Căn cứ vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ngành để cụ thể hóa một số chế độ đối với CCVC trong Trường.
b) Thực hiện các chế độ chính sách liên quan CCVC như :
b1) Lương: Nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi…
b2) Xét hết hạn tập sự, bổ nhiệm ngạch, xét chuyển ngạch, thi nâng ngạch…
b3) Thực hiện một số chính sách khác như: Chế độ nghỉ BHXH, trợ cấp nghỉ dưỡng sức, thôi việc, thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, bảo hộ lao động cho CCVC, chế độ chính sách cho thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ của các CCVC đang công tác tại Trường.
c) Xác định định mức lao động hàng năm cho CCVC.
d) Phối hợp các đơn vị tính toán giờ vượt định mức lao động hàng năm làm cơ sở thanh toán và đánh giá thi đua.
đ) Lập hồ sơ để trình Hội đồng kỷ luật xét kỷ luật CCVC.
2.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
a) Phối hợp lập kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường theo chủ trương của Đảng ủy và cấp trên.
b) Phối hợp tổ chức xác minh, thẩm tra những tập thể, cá nhân có nghi vấn có hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và nội quy, quy định của Nhà trường.
c) Tham mưu Hiệu trưởng xác minh, nhận xét đánh giá CCVC theo quy định.
2.4. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
a) Căn cứ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Hiệu trưởng để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho CCVC, HSSV và công tác tuyên truyền.
b) Tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của ngành cho CCVC và HSSV theo định kỳ.
2.5. Công tác tổng hợp, thi đua và tuyên truyền
a) Lập kế hoạch tuần, tháng, học kỳ, năm học.
b) Tổng hợp, báo cáo công tác tháng, học kỳ, năm học và các loại báo cáo khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng và của cấp trên (trừ báo cáo theo chuyên đề riêng của các tổ chức, bộ phận).
c) Soạn thảo các văn bản, bài viết theo yêu cầu của lãnh đạo Trường.
d) Phối hợp chuẩn bị nội dung cho Hội nghị CCVC hàng năm.
đ) Chủ trì hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng; cụ thể các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua; lập kế hoạch và theo dõi các phong trào thi đua của Trường.
e) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Trường; hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng trình hội đồng cấp trên xét duyệt.
g) Thư ký các cuộc họp: Hội đồng thi đua khen thưởng, giao ban, các buổi làm việc của lãnh đạo Trường khi được tham dự và yêu cầu.
h) Xây dựng kế hoạch cho hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá Nhà trường.
i) Phục vụ trang trí đại hội, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, chuyên đề… cấp Trường theo lịch đã đăng ký; [H2] phối hợp tuyên truyền và phục vụ tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong năm, các sự kiện chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước… theo yêu cầu, quy định của Nhà trường.
k) Quản lý phòng truyền thống của Nhà trường: Giữ gìn, bảo quản, bổ sung các tài liệu phục vụ khách tham quan theo yêu cầu và quy định của Hiệu trưởng.
l) Quản lý các thiết bị liên quan đến hoạt động lưu trữ hình ảnh về truyền thống Nhà trường. Quản lý, cất giữ các hiện vật cho, tặng của các tập thể, cá nhân.
m) Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong Trường để kịp thời đưa các thông tin liên quan của Nhà trường lên Website của Trường.
2.6. Công tác văn thư, lưu trữ, cấp phát thư, báo chí, thông tin liên lạc
a)  Đặt mua các loại báo, tạp chí theo kế hoạch của Trường đã duyệt.
b) Hàng ngày vào sổ công văn đi đến, trình ký, bảo quản các loại công văn, thư báo, bưu phẩm, điện tín và chuyển đến các tổ chức, đơn vị, bộ phận trong và ngoài Trường theo quy định và yêu cầu của Trường.
c) Làm tốt công tác thông tin liên lạc hai chiều giữa Trường với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
d) In, sao, nhân bản tài liệu, văn bản theo yêu cầu của lãnh đạo Trường.
đ) Cấp phát giấy giới thiệu, giấy đi đường cho CCVC theo ủy quyền của Hiệu trưởng.
e) Kiểm tra và góp ý chỉnh sửa thể thức văn bản do các đơn vị soạn thảo trước khi trình Ban Giám hiệu ký, ban hành.
g) Y sao các văn bản của Nhà trường ban hành (trừ văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm), sao lục các văn bản.
h) Theo dõi việc thực hiện sử dụng Ioffce trong toàn Trường.
đ) Bảo quản và sử dụng con dấu, các công văn, giấy tờ theo đúng nguyên tắc, chế độ bảo mật của Nhà nước và quy định của Trường.
2.7. Công tác đối ngoại, lễ tân phục vụ
a) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác lễ nghi khánh tiết trong các sự kiện, cuộc họp, hội nghị do Nhà trường tổ chức. Thực hiện công tác lễ tân, phục vụ cho các sự kiện, cuộc họp, hội nghị của Nhà trường.
b) Phối hợp với các đơn vị, xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về chủ trương trong quan hệ và hợp tác quốc tế; quan hệ, hợp tác với các trường Đại học, Cao đẳng trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và quan hệ, hợp tác với các tổ chức, đơn vị khác ngoài Trường.
c) Đón tiếp khách khi khách đến làm việc với Trường. Phối hợp với các đơn vị khác có liên quan làm tốt công tác giao dịch đối ngoại.
d) Phối hợp phòng QT&CTHSSV điều hành lái xe phục vụ các hoạt động của Nhà trường, thực hiện công tác bảo quản, bảo trì xe theo đúng quy định của Nhà nước, thủ tục hành chính của Trường.[H3]
đ) Liên hệ và thu hút các nguồn đầu tư, hợp tác đầu tư, nguồn tài trợ trong lĩnh vực giáo dục cho Nhà trường.
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng

3. Có cấu tổ chức:  Gồm 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và các viên chức.

 Danh sách CBVC phòng TC - HC

 
TT Họ và tên Sinh ngày Trình độ Chức vụ Ghi chú
1 Trần Anh Tư 23/03/1974 Tiến sĩ Hiệu trưởng  
2 Nguyễn Văn Dũng 26/10/1979 Tiến sĩ Trưởng phòng  
3 Trần Thương Hiền 27/1/1977 Thạc sĩ Phó Trưởng phòng  
4 Lang Thị Châu 04/06/1973 Đại học -  
5 Đoàn Việt Linh Chi 5/1/1991 Đại học -  
6 Nguyễn Văn Hưng 14/5/1973 Khác -  
7 Phạm Khánh Linh 31/08/1982 Thạc sĩ -  
8 Văn Thị Hồng 12/03/1976 Thạc sĩ -  
9 Lê Thị Thu Thủy 29/04/1982 Đại học -  
  Danh sách này có 09 người./.  

 

file đính kèm:


Bài viết khác