Công đoàn trường CĐSP Nghệ An tổ chức đại hội mẫu tại Công đoàn Quản trị - Thư viện

Chiều ngày 08/02/2023, Công đoàn trường CĐSP Nghệ An đã tổ chức Đại hội mẫu tại Công đoàn Quản trị - Thư viện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Công đoàn trường CĐSP Nghệ An đã sớm ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội cụ thể. Đồng thời chỉ đạo tổ chức đại hội mẫu tại Công đoàn Quản trị - Thư viện. Sau đại hội mẫu, Công đoàn trường cũng đã tổ chức rút kinh nghiệm để các ủy viên Ban Chấp hành và các chủ tịch công đoàn bộ phận thảo luận, góp ý, thống nhất cả về nội dung, quy trình, công tác điều hành và công tác tuyên truyền, phục vụ để tổ chức đại hội đúng Điều lệ và hướng dẫn của Công đoàn Việt Nam. Việc tổ chức đại hội mẫu nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm sau đại hội sẽ là cơ sở để các CĐBP chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện tốt nhất tổ chức đại hội. Đây chính là tiền đề, điều kiện quan trọng tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 -2028. Công đoàn Quản trị - Thư viện đã chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và công tác nhân sự và tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Công tác bầu cử Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt đều đảm bảo đúng điều lệ, hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

Một số hình ảnh tại Đại hội mẫu Công đoàn Quản trị - Thư viện nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\ĐH công đoàn mẫu\1.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\ĐH công đoàn mẫu\2.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\ĐH công đoàn mẫu\4.jpgDescription: C:\Users\Administrator\Desktop\New folder\ĐH công đoàn mẫu\7.jpg