Thông báo về việc triển khai tuyển chọn đề tài NCKH các cấp của giảng viên và đăng kí thực hiện nhiệm vụ KHCN năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018-2019, Hiệu trưởng thông báo đến các tổ chức về việc tổ chức tuyển chọn các tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) các cấp và đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
 1. Triển khai tuyển chọn chủ trì đề tài NCKH các cấp
a, Căn cứ vào Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 đã được phê duyệt (theo Quyết định số 750 / QĐ-CĐSPNNA ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An về việc phê duyệt Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019) các tổ chức có trách nhiệm thông báo đến từng cá nhân tổ chức mình được biết và triển khai thực hiện việc tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì các đề tài theo các bước sau:
- Các cá nhân, tập thể có nhu cầu thực hiện đề tài các cấp theo Danh mục đã được phê duyệt tiến hành làm thuyết minh đề tài NCKH (theo mẫu Mẫu 1.04) nộp về các tổ chức chủ quản trước ngày 19/11/2018 (5 bản/1đề tài đối với đề tài cấp trường; 2 bản/1đề tài đối với đề tài cấp khoa).
- Hội đồng KH&ĐT các Khoa tiến hành họp đánh giá, tư vấn Thuyết minh, tuyển chọn tập thể cá nhân chủ trì các đề tài, báo cáo kết quả về phòng ĐT-NCKH:
+ Đối với đề tài cấp Khoa: Hội đồng KH&ĐT của các Khoa chịu trách nhiệm tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì các đề tài, lập danh sách các đề tài được phép triển khai báo cáo về phòng ĐT-NCKH để làm thủ tục đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt.
+ Đối với đề tài cấp trường: Hội đồng KH&ĐT của các Khoa chịu trách nhiệm đánh giá, tư vấn Thuyết minh cấp cơ sở các đề tài do Khoa mình chủ quản, lập danh sách các tập thể cá nhân chủ nhiệm các đề tài báo cáo về Phòng ĐT-NCKH để tiếp tục triển khai tuyển chọn Thuyết minh cấp trường theo quy định.
+ Hồ sơ báo cáo gồm: Biên bản họp hội đồng KH&ĐT Khoa về đánh giá, tư vấn, tuyển chọn Thuyết minh đề tài (theo mẫu 1.07); Danh sách các đề tài NCKH cấp Khoa, cấp Trường đề nghị được phê duyệt triển khai (theo mẫu 1.09); Thuyết minh của các đề tài đã được phê duyệt (2 bản đối với đề tài cấp Khoa, 5 bản đối với đề tài cấp trường và có đầy đủ chữ ký); Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH (mỗi đề tài 02 phiếu; theo mẫu 1.06).
+ Hồ sơ báo cáo của các tổ chức nộp về Phòng ĐT-NCKH trước ngày 25/11/2018. Quá thời hạn trên các tổ chức chịu trách nhiệm theo quy định.
b, Các tập thể, cá nhân có nhu cầu thực hiện đề tài cấp trường theo Danh mục đã được phê duyệt hoàn thiện Thuyết minh theo tư vấn của Hội đồng KH&ĐT các Khoa nộp 05 bản về Phòng ĐT-NCKH trước ngày 25/11/2018. Những Thuyết minh nộp muộn sẽ không được đưa ra tuyển chọn.
c, Sau khi tập hợp hồ sơ, phòng ĐT&NCKH sẽ tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm nhiệm vụ NCKH cấp Trường và ban hành Quyết định phê duyệt triển khai các đề tài NCKH cấp khoa.
      2. Các hoạt động khoa học và công nghệ khác
      a, Các Khoa được giao tổ chức Hội thảo khoa học trong năm học 2018-2019 (theo Quyết định 652/QĐ-CĐSPNA ngày 28/9/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An) xây dựng kế hoạch cụ thể và gửi Bản đăng kí tổ chức hội thảo (theo mẫu kèm theo) về Phòng ĐT-NCKH trước ngày 25/11/2018.
      b, Các cá nhân viết bài cho Thông Báo Khoa học số 23 của trường gửi về phòng ĐT-NCKH trước ngày 10/3/2019, phải gửi kèm bản mềm qua email: quanlikhcnspna@gmail.com.
      c, Các cá nhân tham gia các hoạt động KH&CN ngoài trường cần đăng kí kịp thời và có hồ sơ minh chứng hợp lệ để xét hoàn thành nhiệm vụ KH&CN cuối năm học.
      Căn cứ các nội dung trên đây, Hiệu trưởng đề nghị các đơn vị, cá nhân trong trường nghiên cứu và có kế hoạch triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2018-2019./.

 

file đính kèm:


Bài viết khác