Ban Chấp hành Đảng bộ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

ThS. Nguyễn Lâm Huy

Email: lamhuy66@gmail.com

SĐT: 0912304403

 Nhiệm vụ: - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ về: công tác tuyên giáo; công tác chính trị tư tưởng.

- Thực hiện nhiệm vụ Báo cáo viên của Đảng bộ.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Xây dựng Đảng cấp trên liên quan đến lĩnh vực mình tham mưu và các báo cáo khác khi được Ban Thường vụ yêu cầu.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Bí thư Đảng uỷ phân công.

- Trực tiếp phụ trách các chi bộ: Đào tạo - Thanh tra và Khoa LLCT - TLGD.

TS. Nguyễn Văn Dũng

Email: dungnknc@yahoo.com

SĐT: 0913056128

 Nhiệm vụ: - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ về: công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; thực hiện các chủ trương, chính sách hỗ trợ người nghèo, các chương trình nhân đạo.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Xây dựng Đảng cấp trên liên quan đến lĩnh vực mình tham mưu và các báo cáo khác khi được Ban Thường vụ yêu cầu.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Bí thư Đảng uỷ phân công.

- Trực tiếp phụ trách các chi bộ: Khoa Ngoại ngữ và trường THSP.

TS. Nguyễn Văn Thành

Email: thanh.nguyenvan888@gmail.com

SĐT: 0912590634

Nhiệm vụ: - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ về: công tác dân vận của Đảng uỷ; thực hiện Quy chế dân chủ tại Đảng bộ Nhà trường; công tác an ninh, quốc phòng, cơ sở vật chất và học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Xây dựng Đảng cấp trên liên quan đến lĩnh vực mình tham mưu và các báo cáo khác khi được Ban Thường vụ yêu cầu.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Bí thư Đảng uỷ phân công.

- Trực tiếp phụ trách các chi bộ: Tổ chức - Kế hoạch và Khoa GDTC - NT.

ThS. Nguyễn Thị Quý Hoa

Email: nguyenquyhoacdna@gmail.com

SĐT: 0915001199

Nhiệm vụ: - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ về: hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ hàng năm; theo dõi, đôn đốc, giám sát các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn được phân công; giám sát và tham mưu kiểm tra việc thực hiện triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; giám sát việc thuwcjhieenj nêu gương; thực hiện cam kết sau kiểm điểm Nghị quyết trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05-CT/TW trong Đảng bộ.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Xây dựng Đảng cấp trên liên quan đến lĩnh vực mình tham mưu và các báo cáo khác khi được Ban Thường vụ yêu cầu.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Bí thư Đảng uỷ phân công.

- Trực tiếp phụ trách các chi bộ: Khoa THCS và Trung tâm Đào tạo BDNV và KNM.

CN. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Email: nguyenquyhoacdna@gmail.com

SĐT: 0915001199

Nhiệm vụ: - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ về: công tác kế hoạch và tài chính của Nhà trường; quản lý tài chính của Đảng bộ.

- Phối hợp với bộ phận Văn phòng Đảng uỷ để thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động của Đảng uỷ.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Xây dựng Đảng cấp trên liên quan đến lĩnh vực mình tham mưu và các báo cáo khác khi được Ban Thường vụ yêu cầu.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Bí thư Đảng uỷ phân công.

- Trực tiếp phụ trách các chi bộ: Khoa Mầm non và Quản trị - Thư viện.

TS. Trần Hải Hưng

Email: haihung307@gmail.com

SĐT: 0949249333

Nhiệm vụ: - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ về: công tác chuyên môn, tuyển sinh, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, tài liệu phục vụ dạy học.

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Ban Xây dựng Đảng cấp trên liên quan đến mảng công tác mình tham mưu và các báo cáo khác khi được Ban Thường vụ yêu cầu.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Bí thư Đảng uỷ phân công.

- Trực tiếp phụ trách Chi bộ Khoa Tiểu học.

file đính kèm:


Bài viết khác