Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/Th.U ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Công văn số 103-CV/BTGTh.U ngày 20/12/2022 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII); căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIV) phiên tháng 02/2023, ngày 15 tháng 02 năm 2023, Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tham dự chỉ đạo và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Ảnh bổ nhiệm lại Thơ, Thảo - Copy\IMG_6960.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên Đảng bộ Nhà trường đã được học tập, quán triệt 03 nghị quyết và 01 kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh yêu cầu Đảng uỷ triển khai, chỉ đạo đến các đảng viên thực hiện tốt việc viết thu hoạch sau buổi học tập, quán triệt Nghị quyết, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vận dụng sáng tạo các nội dung đã được học tập, quán triệt vào vị trí việc làm của mình và điều kiện thực tế của Nhà trường. 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Ảnh bổ nhiệm lại Thơ, Thảo - Copy\IMG_6964.JPG

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Nguyễn Lâm Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy cảm ơn báo cáo viên Nguyễn Quang Vinh, hứa sẽ nhắc nhở, giám sát các chi bộ và đảng viên nghiêm túc thực hiện viết bài thu hoạch theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả các nội dung đã được học tập vào thực tế việc làm và các hoạt động khác của Nhà trường. 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Ảnh bổ nhiệm lại Thơ, Thảo - Copy\IMG_6952.JPG

Đồng chí Nguyễn Lâm Huy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

                                                                               Tạ Thị Thanh Hà

 

file đính kèm:


Bài viết khác