Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ II- cho sinh viên K42 năm học 2022 - 2023

Ngày 29 tháng 05 năm 2023, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên K42. Sau khi rà soát, đánh giá và thảo luận, Hội đồng thống nhất kết quả đánh giá như sau:

  1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá kết quả rèn luyện

- Khoa Mầm non đã triển khai và tiến hành việc bình xét đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên K42 theo đúng quy định của các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Việc bình xét đảm bảo công khai, công bằng và nghiêm túc.

- Phòng Quản trị-Công tác HSSV đã tổng hợp và tiến hành rà soát, trình hội đồng, trên cơ sở kết quả bình xét từ các lớp và hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp khoa.

2. Kết quả xếp loại rèn luyện

TT

LỚP

SỐ
LƯỢNG
DỰ XÉT

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

XUẤT SẮC

   TỐT

KHÁ

TRUNG BÌNH

SL

TỶ LỆ

SL

TỶ LỆ

SL

TỶ LỆ

SL

TỶ LỆ

1

K42A

33

8

24,2%

21

63,7%

4

12,1%

0

0%

2

K42B

32

8

25%

21

65,6%

1

3,2%

2

6,2%

3

K42C

37

9

24,3%

27

73%

1

2,7%

0

0%

4

K42D

29

7

24,1%

22

75,9%

0

0%

0

0%

TỔNG CỘNG

131

32

24,43%

91

69,4%

6

4,58%

2

1,53%

 

(Có danh sách kèm theo)

3. Tổ chức thực hiện

- Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, khoa Mầm non thông báo đến toàn thể sinh viên K42 biết (danh sách kết quả trên website của nhà trường). Nếu có phản ánh và kiến nghị về kết quả đánh giá, khoa Mầm non tập hợp bằng văn bản gửi về phòng Quản trị-Công tác HSSV trình Thường trực hội đồng xem xét xử lý.

- Thời gian chậm nhất 15h thứ 3 ngày 30/05/2023, sau thời gian nói trên nếu không có ý kiến phản hồi, Nhà trường ra quyết định công nhận kết quả đánh giá.

Nhận được thông báo đề nghị các Khoa, các tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc ./.

file đính kèm:

KHOA MN K42 kì 2.xlsx

Bài viết khác