Thông báo kết quả đánh giá rèn luyện học sinh, sinh viên học kỳ II- K43, K44 năm học 2022 - 2023

Ngày 26 tháng 9 năm 2023, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2022 - 2023 cho sinh viên k43, k44. Sau khi rà soát, đánh giá và thảo luận, Hội đồng thống nhất kết quả đánh giá như sau:

  1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá kết quả rèn luyện

- Khoa Mầm non đã triển khai và tiến hành việc bình xét đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên theo đúng quy định của các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Việc bình xét đảm bảo công khai, công bằng và nghiêm túc.

- Phòng Quản trị & Công tác HSSV đã tổng hợp và tiến hành rà soát, trình hội đồng, trên cơ sở kết quả bình xét từ các lớp và hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cấp khoa.

2. Kết quả xếp loại rèn luyện

TT

 

 

KHOÁ

 

 

SỐ LƯỢNG DỰ XÉT

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

XUẤT SẮC

TỐT

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

KÉM

SL

TỈ LỆ

(%)

SL

TỈ LỆ

(%)

SL

TỈ LỆ

(%)

SL

TỈ LỆ

(%)

SL

TỈ LỆ

(%)

SL

TỈ LỆ

(%)

1

K44

90

17

18,89

62

68,89

1

1,11

6

6,67

2

2,22

 

 

2

K43

161

32

19,88

109

67,70

5

3,11

14

33,13

 

 

1

0,62

TỔNG

 

251

49

19,52

171

68,13

6

2,39

20

7,97

2

0,80

1

0,40

 

(Có danh sách kèm theo)

3. Tổ chức thực hiện

- Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, các Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên biết (danh sách kết quả trên website của nhà trường). Nếu có phản ánh và kiến nghị về kết quả đánh giá, các Khoa tập hợp bằng văn bản gửi về phòng Quản trị & Công tác HSSV trình Thường trực hội đồng xem xét xử lý.

- Thời gian chậm nhất 16h ngày 28/9/2023, sau thời gian nói trên nếu không có ý kiến phản hồi, Nhà trường ra quyết định công nhận kết quả đánh giá.

Nhận được thông báo đề nghị Khoa Mầm non, các tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc ./.

file đính kèm:

KHOA MN k43,k44- kèm TB.xlsx

Bài viết khác