Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện cho sinh viên K43, K44 Học kỳ 2, năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An, về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-CĐSPNA ngày 09/9/2019 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường CĐSP Nghệ An;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGD&ĐT ngày 12/8/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-CĐSP ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện trong HSSV trường CĐSP Nghệ An;

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV theo Quyết định số 549/QĐ-CĐSPNA ngày 30 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện cho 251 sinh viên K43, K44 học kỳ 2, năm học 2022 - 2023  (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kết quả đánh giá phân loại rèn luyện của sinh viên được công khai và thông báo cho sinh viên biết.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Trưởng các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan căn cứ quyết định thi hành./

file đính kèm:

KHOA MN k43,k44.xlsx

Bài viết khác