Thông báo về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Đợt 2 năm 2023)

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Công văn số 4126/BNV-TCBC ngày 24/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 60/SNV-TCBC ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Hiệu trưởng thông báo cho các đơn vị thuộc Trường triển khai phổ biến chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014-NĐ-CP ngày 20/11/201 4 và Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đến toàn thể viên chức trong đơn vị, trong đó đặc biệt lưu ý đến các chế độ được hưởng khi tinh giản biên chế, cụ thể:

1. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi:

Tính đến thời điểm nghỉ năm 2023, đối với nam được nghỉ tinh giản biên chế từ đủ 55 tuổi 9 tháng đến 58 tuổi 9 tháng, đối với nữ được nghỉ tinh giản biên chế từ đủ 51 tuổi 0 tháng đến 54 tuổi 0 tháng và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP) như sau:

- Được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

- Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.

- Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ 21 trở đi cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH được trợ cấp ½ tháng tiền lương.

2. Chính sách thôi việc

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế tính đến thời điểm nghỉ nếu có tuổi tối đa thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 108 hoặc có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108 nếu thôi việc ngay thì được hưởng các chế độ sau:

- Trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.

- Trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH.

Các cá nhân có nguyện vọng và thuộc đối tượng tinh giản biên chế làm đơn theo mẫu đăng trên website Trường, gửi hồ sơ về phòng Tổ chức - Hành chính (qua đ/c Linh Chi) trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 để tổng hợp trình Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét quyết định.

Đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc và đúng thời hạn./.

Lưu ý: Các văn bản gửi kèm: Download tại Website trường

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

- Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của của liên bộ Nội vụ - Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu.

- Công văn số 4126/BNV-TCBC ngày 24/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.


Bài viết khác